Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS

Nøkkeltall

  • Selskapet ble stiftet 21. juni 2023, og er under etablering. Nøkkeltall for første driftsår vil først foreligge i løpet av juni 2024.

Virksomheten

Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS er delegert kommunens myndighet til å fatte enkeltvedtak etter søknader om tiltak i kommunens sjøområder, slik dette er nedfelt i havne- og farvannsloven. Myndighet etter disse bestemmelser er gitt til styret i selskapet.

Selskapets virksomhet skal finansieres gjennom saksbehandlingsgebyr, etter forskrift gitt av kommunestyrene i Drammen og Lier, samt eventuelle salg av tjenester til andre kommuner. Gebyrene vedtas av kommunestyrene. Andre priser ved salg av tjenester levert på kommersielle vilkår fastsettes av selskapets styre.

Selskapet skal være blant de ledende og mest effektive innenfor sin kjernevirksomhet.

Selskapets formål

  • Legge til rette for effektiv, trygg og bærekraftig bruk av eierkommunenes sjøområder, innenfor rammen av den myndighet som til enhver tid er delegert selskapet gjennom selskapsavtalen.
  • Legge til rette for tilfredsstillende service og likeverdig behandling av søknader om tiltak i eier-kommunenes sjøområder.
  • Bidra til et aktivt og helhetlig samspill med øvrige lokale, regionale og nasjonale myndigheter.
  • Være eierkommunenes primærrådgiver i spørsmål om kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven.

Mål med eierskapet

Eierkommunenes hovedformål med eierskapet er å tilrettelegge for at kommunenes myndighet etter havne- og farvannsloven, slik disse er delegert i selskapsavtalen, løses på en helhetlig og bærekraftig måte for samfunn, befolkning og næringsliv.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 831 713 062
  • Stiftelsesår: 2023
  • Drammen kommunes eierandel: 79%)
  • Øvrige eiere: Lier kommune
  • www.drammenhavn.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Arne Fosen

Styre: Ann-Christin Gjerdseth Andersen (leder), André Tangerud (nestleder), Kristin Bjella, Satvir Singh Parmar, Hege Gunnerud, Gudveig B Nordahl (ansattes representant).