Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud og omegn IKS

Nøkkeltall

  • Økonomiske nøkkeltall for Kontrollutvalgsekretariatet i Buskerud og omegn IKS

Virksomheten

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (KUBIS) er et interkommunalt samarbeid som har som formål å yte sekretær- og utredningsbistand til kontrollutvalgene i kommunene som er med i samarbeidet. KUBIS er kontrollutvalgenes operative ledd og skal påse at saker som behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet.KUBIS bistår kontrollutvalgene med å:

  • Forberede saker til behandling i utvalgene
  • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
  • Utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Selskapets formål

Formålet med samarbeidet er å gi de samarbeidende kommuner og fylkeskommunen en tilfredsstillende sekretariatsløsning for kontrollutvalgene og ivareta kontrollutvalgenes behov for sekretærbistand.

Mål med eierskapet

Ivareta sekretariatsløsning for kontrollutvalget i Drammen kommune og ivareta kontrollutvalgets behov for sekretærbistand.