Rettigheter og plikter

Som lærling er du underlagt de lover og regler som gjelder for alle arbeidstakere i Drammen kommune. Du skal ha en lærekontrakt og en arbeidskontrakt. Kontraktene er midlertidig og avgrenset i tidsrommet læretiden gjelder for. Kontraktene skal underskrives av deg og arbeidsgiver, og skal godkjennes av fylkeskommunen.

 

Alle som skal arbeide med barn eller innen helse må levere gyldig politiattest. Politiattesten skal være mindre enn 3 måneder ved ansettelsestidspunktet. Du søker om politiattest på politiets nettsider. Du må legge ved tilbud om læreplass som dokumentasjon på hvorfor du søker politiattest.

Ingen av Drammen kommunes arbeidstakere skal være påvirket av rusmidler i arbeidstiden. Dette gjelder også for lærlinger. Brudd på dette vil føre til direkte heving av kontrakt som brudd på arbeidsreglement. 

Lærlinger i helsefag har i tillegg et pliktmessig avhold i Helsepersonell-loven. Der står det at helsepersonell ikke skal innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, og senest 8 timer før vakten starter. Helsepersonell som inntar nødvendige legemidler på grunn av sykdom, skal snarest orientere sin leder om dette. 

Bruk av røyk og snus er kun tillatt etter gjeldende regler på arbeidsplass.

Bierverv er der det utføres lønnet arbeid for en annen enn hovedarbeidsgiver eller man har et privat foretak. (arbeid som selvstendig næringsdrivende). Du må informere faglig ansvarlig og leder hvis dette er aktuelt for deg. Det skal inngås skriftlig avtale dersom det gis mulighet for bierverv. Du har ikke anledning til å ha flere stillinger i Drammen kommune ved siden av lærekontrakten.

Læretiden kan avbrytes i forbindelse med permisjon, for eksempel ved svangerskap eller militærtjeneste. Du har samme permisjonsreglement som øvrig ansatte i kommunen. Snakk med leder eller faglig ansvarlig hvis dette blir aktuelt for deg. Du leverer permisjonssøknad til lederen din. 

Avbrudd kan også oppstå ved sykdom utover 8 uker. Kun i spesielle tilfeller kan lærekontrakten heves. 

En heving av lærekontrakt innebærer at arbeidsforholdet ditt opphører. Det er fylkeskommunen som skal godkjenne en heving av lærekontrakten. 

Som lærling er du omfattet av arbeidsmiljøloven med unntak for opphør eller endringer av arbeidsavtalen. Dette innebærer at du er unntatt reglene om stillingsvern i arbeidsmiljøloven, og dermed vil din oppsigelsestid være regulert av Opplæringsloven §4-6 og ikke arbeidsmiljøloven. 

Heving av en lærekontrakt er regulert av Opplæringsloven §4-6 som sier at en lærekontrakt kan heves dersom: 

  • en av partene gjør seg skyldig i vesentlige brudd på pliktene sine i arbeidsforholdet. 
  • lærlingen/lærekandidaten/lærebedriften viser seg ute av stand til å fortsette læreforholdet. 
  • lærlingen/lærekandidaten meddeler skriftlig at det vil være en urimelig ulempe for han å fortsette ut kontraktstiden 

Dersom begge parter er enige om å avslutte læreforholdet, sendes en melding om heving av lærekontrakt til Fylkeskommunen. Dersom kun en av partene ønsker å heve, kan heving meldes til Fylkeskommunen. Begge parter skal ha mulighet til å uttale seg om hevingen før beslutning fattes av fylkeskommunen. 

Ved heving sender Fylkeskommunen kompetansebevis til deg med antall måneder du har vært i lære. Hvis du fortsatt har rett til opplæring er det viktig at du selv tar kontakt med Oppfølgingstjenesten i det fylket du bor.