Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

I mai 2024 vedtok kommunetyret ny helhetlig helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Drammen kommune.

Formålet med en ROS-analyse

Sivilbeskyttelsesloven stiller krav om samfunnssikkerhet og beredskap gjennom kommunal beredskapsplikt. I henhold til lovens § 14 har kommunene som lovkrav å kartlegge risiko og sårbarhet i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og å utarbeide en plan for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår.

Formålet med å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser er å skape klarhet om de viktigste fareområdene og sårbarhetene som kan true kommunen.

13 kategorier av hendelser

ROS-analysen beskriver 13 kategorier av hendelser fra et overordnet perspektiv.

De 13 kategoriene er:

 1. Skog- og utmarksbrann
 2.  Brann i bebodde strøk
 3. Flom
 4. Kvikkleireskred
 5. Pandemi/epidemi
 6. Smittsomme dyresykdommer
 7. Atomhendelser
 8. Store ulykker i industrianlegg
 9. Store transportulykker
 10. Digitale hendelser
 11. Bortfall av strøm
 12. Bortfall av drikkevann
 13. Tilsiktede hendelser

For hver av kategoriene gis det en beskrivelse av hendelsestypen, hvem som har faglig og operativt ansvar for hendelseshåndtering, tidligere hendelser i denne kategorien, og mulige følgehendelser. Det gis også en konkret sannsynlighets- og konsekvensvurdering som er basert på tidligere analyser av hendelser, herunder Statsforvalterens risiko- og sårbarhetsanalyse for Oslo og Viken fra 2022. Til slutt vurderes usikkerhet i vurderingene.

Gangveien på Steinberg ligger under vann på grunn av flom.
Steinberg ligger tett på Drammenselva og er derfor et flomutsatt område.