Krokstad sykehjem

Drammen kommune utreder muligheten for sykehjem i Krokstadelva.

Rådmannen har arbeidet over tid med en helhetlig strategi for bygg til helse-, sosial- og omsorgsformål. I mars 2023 vedtok kommunestyret følgende (sak 30/23):

 • Rådmannen utreder videre muligheten for bygging av sykehjem i Krokstadelva til en lavere kostnad enn det som ble lagt fram for investeringsbeslutning i juni 2022.
 • Rådmannen utreder videre hvordan kapasiteten på heldøgns omsorg kan økes både på kort og lengre sikt. Anbefalte muligheter ved eksisterende sykehjem der det kan etableres boliger med heldøgns omsorg prioriteres for videre utredning. I tillegg bes rådmannen se på flere muligheter for å få tilstrekkelig kapasitet på heldøgns omsorg
 • Utredningen må vise muligheten og eventuelle kostnader ved kjøkkenløsninger på sykehjemmet som sikrer godt tilberedt, kortreist mat som sikrer matlukt i gangene.
 • Utredningen må hensynta og vise muligheten for dagsenter tilknytta sykehjemmet i Krokstadelva.
 • Rådmannen legger fram et helhetlig forslag til investeringer basert på igangsatte utredninger i forbindelse med rammesaken i juni 2023
 • Kommunen må tilpasse det nye sykehjemmet slik at det optimaliseres med Husbankens krav.
 • Kommunen må igangsette et arbeid om å søke Husbanken om å bli en presskommune.

Som en oppfølging av vedtaket fra mars, vedtok kommunestyret 14. juni 2023 at altarnativet Krokstad 2 skal legges til grunn i det videre arbeidet. Krokstad 2 planlegges slik:

 • 120 plasser
 • 11 739 m2
 • Ikke base for hjemmetjenester
 • Produksjonskjøkken kommer som et eventuelt tillegg
 • Dagsenter kommer som et eventuelt tillegg

Se også den politiske saken "Bygg med helse og omsorgsformål - planer for utbygging og sluttbehandling av helhetlig strategi" som ble vedtatt i kommunestyret 14. juni 2023.