Prosjektet er initiert i Nedre Eiker kommune på bakgrunn av forventet vekst i behovet for sykehjemsplasser etter 2020.

Lokalisering, igangsettelse og prosjektinnhold er vedtatt i kommunestyret i Nedre Eiker i vedtak fra 19.12.2018 (sak PS 00113/18) og 19.6.2019 (sak PS 0048/19).

Prosjektet omfatter et nybygg på ca. 18.000 m2 BTA (inkl. parkeringskjeller). Sykehjemmet har en kapasitet på 128 plasser samt produksjonskjøkken, dagsenter, base for hjemmetjenester og diverse tjenestetilbud.

En realisering av prosjektet inkl. samtlige opsjoner estimeres til å ha et investeringsbehov på 1.051 millioner kroner.

Status for prosjektet

Foreliggende prosjekt er på et godt gjennomarbeidet skisseprosjekt nivå. I nye Drammen kommune har man i forbindelse med Økonomiplan 2020/23 vedtatt et nytt investeringsreglement for investeringsprosjekter. Drammen Eiendom KFs anbefaling er at prosjektet blir innplassert i forprosjektstudiet, hvor neste beslutningspunkt blir KS2/BP3.

Les mer om prosjektet i et eget vedlegg til 1. tertialrapport 2020 (side 191–200).