Oppvekstreformen

Oppvekstreformen er et avgjørende virkemiddel i barnevernsreformen som trådte i kraft 1. januar 2022. Reformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats, med mål om at flere utsatte barn, unge og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Som et ledd i operasjonaliseringen av oppvekstreformen har Drammen kommune utarbeidet en handlingsplan for å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker, med tilhørende kunnskapsgrunnlag og rammer for kompetanseprogram og handlingsveileder. Planen beskriver et pågående utviklingsarbeid i kommunen. Det å lykkes med oppvekstreformen er et langsiktig arbeid. Kommunen er nå i gang med å iverksette tiltakene i handlingsplanen. Planen vil evalueres og revideres etter to år.

Kontakt oss

Siri Merete Sørensen, kommunalsjef Forebyggende tjenester
Telefon: 90 14 61 96
E-post siri.merete.sorensen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.