Veiavangen ungdomsskole - nybygg

I 2011 ble deler av den gamle bygningsmassen erstattet av et nytt bygg. Det er nå behov for å erstatte den resterende delen av skolen samt utearealene.

Veiavangen ungdomsskole i Mjøndalen ble bygget på 1950-tallet og består av utidsmessige lokaler som ikke oppfyller dagens krav til læringslokaler. De gamle skolebyggene har tidligere blitt utsatt for flom i to omganger, sist i 2012. Deler av underetasjen i bygget fra 1960 står fremdeles ubrukt på grunn av store skader. 

Kommunestyret vedtok i desember 2022 i forbindelse med behandlingen av Handlings- og økonomiplanen for 2023–2026 at prosjektet Veiavangen ungdomsskole og flerbrukshall skal finansieres med oppstart i 2024.

Kommunestyret ga også følgende føring i et verbalpunkt. Pkt.13 Tilrettelegging for kulturformål ved Veiavangen ungdomsskole:

«Ved planleggingen av byggetrinn 2 for prosjekt Veiavangen ungdomsskole skal det prosjekteres for kulturformål. ISO 23591 skal legges til grunn for denne prosjekteringen. Drammen Kulturråd og Drammen Idrettsråd involveres aktivt i medvirkning i planleggingsprosessen.»