Endring av detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7 - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 01. desember 2020 vedtatt endring av detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Planområdet ligger på Strømsø, mellom Torgeir Vraas plass mot øst, Bjørnstjerne Bjørnsons gate mot syd og vest, samt undergangen i Konnerudgata/Grønland mot nord.

Hovedformålet med endring av reguleringsplanen er å gjennomføre mindre endringer i plankartet og planbestemmelser vedtatt 31. oktober 2017, for Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7. Endringene ønskes for i større grad å klargjøre hensynene med enkelte bestemmelser, presisere ordlyden og tydeliggjøre formålsavgrensninger.

Bildet viser det vedtatte plankartet
BILDE: Vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og hovedutvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > hovedutvalg for tekniske tjenester 01.12.2020, se sak 0241/20.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5-7».