Detaljregulering for Dalenveien 32 - Kunngjøring av vedtak og varsel om offentlig ettersyn av utbyggingsavtale

Kommunestyret har i møte 26.09.2023 vedtatt detaljregulering for Dalenveien 32, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale for Dalenveien 32 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester 19.09.2023.

Planområdet ligger på Konnerud, sørøst for Stordammen. Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av rekkehus med tilhørende lek- og uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng og i carport, samt å bevare et belte av eksisterende natur og vegetasjon. Foreslått antall boenheter er 87, med en variasjon på 3-roms og 5-roms boliger. Planforslaget sikrer opparbeidelse av fortau fra Dalenveien/Kollerudveien, ned Verksveien til krysset i Stubberudveien, etter bygde 40 boenheter.

Utsnitt av kart som viser vedtatt plankart Dalenveien 23.
BILDE: Vedtatt plankart.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Hensikten med utbyggingsavtalen er å sikre opparbeidelse av ny vannledning til området, nytt fortau langs utbyggingsområdet og nytt fortau langs Dalenveien og Verksveien fra utbyggingsområdet og frem til Stubberudveien.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.09.2023, se sak 0114/23 for plansaken, og hovedutvalg for tekniske tjenester 19.09.2023, se sak 0116/23 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Dalenveien 32».

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

E-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Dalenveien 32».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 20.11.2023.