Detaljregulering for Magasinet Drammen - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at KIMA arkitektur AS, på vegne av Magasinet Drammen Eiendomsinvest AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Magasinet Drammen. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 14 daa innenfor kommunedel 8 ved Bragernes Torg, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/662, 114/664, 114/666, 114/692, 114/693, 114/164, 114/1327, 114/6066, 114/6027, 114/6000, 114/888, 114/890. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til sentrumsformål.

Kart som viser planområdet, som strekker seg fra Bragernes torg i øst, til Schwenckegata i vest og Nedre Strandgate i syd til Nedre Storgate i nord
BILDE: Kartutsnitt som viser planområdet

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planinitiativet er å legge til rette for utvikling av eiendommene som i dag utgjør «Magasinet kjøpesenter». Forslagsstiller ønsker å bidra til positiv byfornyelse på Bragernes ved å tilrettelegge for en mer urban og bymessig struktur.

Sentralt for planen ligger intensjonen om å ta vare på og fremheve historiske og verneverdige bygningsstrukturer, åpne opp og tilgjengeliggjøre gårdsrommet i Børskvartalet og reetablere Nygata (som ble lukket med glasstak i 1992) som bygate med funksjoner som bygger opp under økt byliv.

Ambisjonen er å utvikle et kvartal med hovedvekt på sentrumsnære boliger i kombinasjon med kontor, næring og utadrettede bygulvsfunksjoner, og på denne måten forsterke området som et samlingspunkt for publikum, besøkende og beboere.

Planen innebærer at eksisterende parkeringshus og indre del av Magasinet erstattes for å etablere nye boliger og to indre gårdsrom inne i kvartalet, samt nye boliger mot Nedre Strandgate.

I indre del av Børskvartalet demonteres/rives magasindelen av kvartalet. Her frigjøres og tilbakeføres opprinnelige fasader inn mot gårdsrommet, og det legges til rette for åpninger og gjennomganger gjennom kvartalet, i tillegg til at det foreslås et nytt kontor/næringsbygg med utadrettet virksomhet ut mot gamle Nygata og inn mot gårdsrommet. For Funkisgården, Bragernes Torg 13, forslås det en ekstra inntrukken etasje.

Det forslås at øvrige bygg i varslingsområdet med verneverdi bevares og rehabiliteres, med unntak av at det foreslås å rive/demontere deler av midtre bygning i Nedre Storgate 2. Dette med bakgrunn i byggets beskaffenhet, lave dekkehøyder og teknisk tilstand.

Krav om konsekvensutredning

Planen utløser ikke krav om planprogram og konsekvensutredning. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» § 4-1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift. Da tiltaket i hovedsak er i tråd med overordnede planer og i stor grad viderefører volum og høyder fra eksisterende bebyggelse, samt at tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 23/19955. Det kan søkes på stikkord «Magasinet Drammen».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Plankonsulent: KIMA arkitektur AS v/ Inge Hareide
Adresse: PB 1447 Vika, 0115 Oslo
Tlf: 941 65 425
e-post: ih@kimaarkitektur.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 21.11.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.