Detaljregulering og utbyggingsavtale for Svingen - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 26.09.2023 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Svingen, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet er på ca. 33 daa og ligger på Konnerud, nord-vest for Vestbygda skole i kommunedel 5. Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 15 eneboliger med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse foreslås løst som frittliggende småhusbebyggelse med maksimal tillatt gesimshøyde og maksimal tillatt mønehøyde på henholdsvis 7 og 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette vil utgjøre maks 3 etasjer. Adkomst til planlagt boligområde vil være fra Jarlsbergveien via Rådyrtråkket og inn Skjeldrumtråkket. Bekken som går langs plangrensen i øst ivaretas gjennom et eget arealformål «Blå/grønnstruktur» med tilhørende bestemmelser. Området skal bevares som et offentlig tilgjengelig grøntdrag hvor det ikke skal bygges, fylles eller etableres anlegg i en sone på 20 meter fra bekken.

Utsnitt av plankart Svingen.
BILDE: Utsnitt av plankart.

Det er inngått utbyggingsavtale med forslagsstiller «Karingsvingen AS». Formålet med utbyggingsavtalen er å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbyggingen av eiendommen. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeidelse av adkomst til planområdet med kjørevei samt gang- og sykkelvei fra Rådyrkroken til og langs planområdet, oppgradering av gangfelt og kryss, etablering av turvei, etablering av overvannstiltak herunder utbedring av stikkrenner, og opparbeidelse av arealer regulert til offentlig eierskap.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.09.2023, se sak 0115/23 for plansaken, og sak 0116/23 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Svingen».