Detaljregulering for Tordenskiolds gate 57 - Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Halvorsen og Reine AS, på vegne av Tordenskiolds gate 57 AS utvider planområdet for detaljregulering for Tordenskiolds gate 57.

Planområdet ligger på Strømsø i krysset ved Tordenskiolds gate og Ryddinggangen. Planområdet utvides fra omtrent 1,3 til 1,6 daa., og omfatter nå følgende eiendommer: «Tordenskiolds gate 57», 110/399 og 110/595, samt til midten av 110/6032 og deler av 110/5007.

To kart som viser tidligere varslet planområde og nytt utvidet planområde.
BILDE: Bildet til venstre viser tidligere varslet planområde, bildet til høyre viser det utvidede planområdet.

Hensikt med planarbeidet og utvidelsen av planområdet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en mindre boligblokk i form av et «infill-prosjekt» på Strømsø i Drammen. Hensikten med utvidelsen av planområdet er et ønske om etablering av et nytt fortau langs Ryddinggangen.

Fortau foreslås regulert på offentlig grunn i den nordlige delen av planområdet, samt delvis på offentlig og delvis på privat grunn (forslagsstillers) i den delen av planområdet som reguleres til bebyggelse. Det skal ikke reguleres fortau på gbnr. 110/568 (borettslaget Tollbugata 34).

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i lenkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/10738. Det kan søkes på stikkord «Tordenskiolds gate 57».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS v/ Paulina Oldin
Postboks 9407, 3023 Drammen
Tlf: 322 15 290
e-post: oldin@heras.no

Frist for innspill til varsel om utvidelse av planområdet er 05.01.2024.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.