Forslag til områderegulering for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 m.fl. - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 m.fl. (Nybyen) og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 06. februar 2024.

Planområdet er på ca. 140 dekar sentralt på Strømsø og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/132, 17/6012, 16/150, 110/6024, 110/129 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til transformasjonsområde for byutvikling (G), samt jernbaneformål og kombinert bebyggelses- og anleggsformål og boligbebyggelse. 

Forslag til plankart
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet 

I hovedtrekk legger forslaget til områdereguleringsplanen opp til en transformasjon av Drammen Godsterminal, og tilliggende Nettbusstomt, til et urbant bolig- og sentrumsområde. Hovedgrepene i områdereguleringen er å legge opp til en bymessig bebyggelse med boliger, kontor, sentrumsfunksjoner og tjenesteyting. Det legges også opp til at det etableres et nettverk av torg og gang- og sykkelforbindelser. Planområdet er foreslått fritt for personbiler, med parkering under bakken. Områdereguleringen legger også opp til opparbeidelse av et større parkområde, Smithestrøm park. 

Kreftings gate er trafikkert og skjærer igjennom planområdet. Den bebygde delen av planforslaget kan deles inn i to: Den delen som ligger øst for Krefings gate; «Grønlandskvartalet», og den delen som ligger vest for Kreftings gate; «Godsløkka». På Grønlandskvartalet legges det opp til en tett bebyggelse med kontor, noe bolig og utadrettet virksomhet på bakkeplan. På Godsløkka legges det opp til en hovedvekt av boligbebyggelse og noe utadrettet næring rundt torg og møteplasser. Planforslaget legger opp til at det etableres både rekkehus og leiligheter i varierte størrelser. «Godsterminalen», et kulturminne som tidligere har vært benyttet i forbindelse med jernbanevirksomhet, skal bevares og reguleres til publikumsrettet formål. Rundt Godsterminalen er det åpnet for etablering av eksempelvis hotell, kontor, tjenesteyting og lignende. 

Innenfor Grønlandskvartalet er det lagt opp til en høyde- og bebyggelsesstruktur bestående av 13 punkthus som varierer i byggehøyde, fra 4-10 etasjer. Bebyggelsen vil være lavest mot kulturminnet «Lothegården». 10 etasjer i Grønlandskvartalet tilsvarer en byggehøyde på 37 meter. Innenfor Godsløkka er bebyggelsen utformet i en kvartalsstruktur på hver sin side av Godsallmenningen, som etableres som en viktig gangforbindelse innenfor planområdet. Bebyggelsen er høyest mot Papirbredden i nord og trapper seg ned mot eksisterende småhusbebyggelse i Nybyen. Innenfor Godsløkka legges det til rette for en etasjehøyde på 4-10 etasjer mot jernbanen. Mot Nybyen legges det til rette for 3-4 etasjer. 10 etasjer innenfor Godsløkka tilsvarer en byggehøyde på 34 meter. 

Det tilrettelegges for gående og syklende gjennom planområdet, som knytter Nybyen mot andre byområder og et omkringliggende nettverk av gang- og sykkelforbindelser. Det skal blant annet etableres en gang- og sykkelforbindelse i en nedlagt jernbanetrasé sør i planområdet. Dette vil bli en viktig forbindelse til områdene sør for Strømsø. Forbindelsen er i tråd med sykkelplanen for Drammen 2021-2031. Sykkeltraséen blir en del av kommunens overordnete sykkelveinett. 

Medvirkning

Det vil avholdes et informasjonsmøte om planen i Godsen (Kreftings gate 19) torsdag 14. mars klokken 18.

Det vil avholdes åpne kontordager tirsdag 19. mars og torsdag 21. mars klokken 14:00 – 19:00 begge dager, på Drammen bibliotek (Grønland 58) ved Jovialen. Her kan du møte representanter fra Drammen kommune for å stille spørsmål om kommunedelplanen og snakke om planforslaget og prosessen. 

Innsyn i plandokumenter 

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 06.02.2024, se sak 0003/24 for plansaken, og sak 0004/24 for utbyggingsavtalen. 

Hensikten med utbyggingsavtalen 

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeidelse av offentlig infrastruktur som kjørevei, fortau, gatetun, gang-/sykkelvei, turvei, torg, park og lekeareal. Videre omfatter avtalen opparbeidelse av nødvendige kommunale VA-anlegg innenfor utbyggingsområdet, samt overvanns- og flomtiltak.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til: 

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no  
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for områderegulering for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 m.fl. ». 

Frist for merknader til planforslaget er 15.04.2024

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling. 

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til: 

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no  
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Kreftings gate 19 og Grønland 13, 15, 17, 21 og 23 m.fl. ». 

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 15.04.2024.