Detaljregulering for Bergveien 16 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektgruppen Drammen AS, på vegne av Bergveien 16 AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Bergveien 16. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 7 daa innenfor Solbergelva og omfatter eiendommene gnr/bnr. 245/299 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligformål.

Kart som viser planavgrensningen
BILDE: Planavgrensning for Bergveien 16

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg på eiendommen.
Følgende formål foreslås i planen:
a) Boligformål.
b) Trafikkarealer/adkomstveier.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under sak 23/00037. Det kan søkes på stikkord «Bergveien 16».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:
Arkitektgruppen Drammen AS v/ Carl Erik Utengen
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
e-post: ceu@agdas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 10.11.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.