Detaljregulering for Kjøsterud Nordre -Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.02.2024 vedtatt detaljregulering for Kjøsterud Nordre i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på 17,9 dekar og ligger på Åssiden, vest for Drammen Travbane. En mindre del av planområdet ligger ved Vinnesbekken.

Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse med et boligkonsept bestående av 34 kjedete leiligheter av variert størrelse og én husrekke med 4 eneboliger i kjede. Det tilrettelegges for tilhørende ute- og lekearealer, parkeringsanlegg i carport samt nytt fortau på vestsiden av Traverveien.

Utsnitt av vedtatt plankart
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.02.2024, se sak 15/24.  


Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.


Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no 
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Kjøsterud Nordre».