Detaljregulering for Granlia terrasse - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.02.2024 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Granlia terrasse, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger i Åsen i Mjøndalen. Hovedformålet med planen er å legge til rette for variert småhusbebyggelse; eneboliger, to- og tremannsboliger 

Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av tilhørende samferdselsanlegg, herunder kjøreveier, fortau, gang- og sykkelvei, turvei, smett og kjørresperre. Det er avtalt at alle arealer som er regulert til offentlig eierskap og som skal opparbeides av Utbygger skal overdras vederlagsfritt til kommunen etter opparbeidelse.  

Vedtatt plankart
BILDE: Vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med SRA Prosjekt AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til. 

Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av tilhørende samferdselsanlegg, herunder kjøreveier, fortau, gang- og sykkelvei, turvei, smett og kjørresperre. Det er avtalt at alle arealer som er regulert til offentlig eierskap og som skal opparbeides av Utbygger skal overdras vederlagsfritt til kommunen etter opparbeidelse.  

Innsyn i plandokumenter 

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.02.2024, se sak 0013/24 for plansaken og 0014/24 for utbyggingsavtalen.  

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker. 

Innløsning og erstatning 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år. 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no  
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Granlia terrasse».