Detaljregulering (med konsekvensutredning) for Tomtegata 36 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at LPO Arkitekter AS, på vegne av Scala CC Drammen AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Tomtegata 36. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslag til planprogram ble behandlet i Formannskapet 29.08.2023 og vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.

Planområdet er på 24 daa og ligger sentralt på nedre Bragernes nær Brakerøya stasjon og omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/761 og deler av 113/6012, og omfatter kjøpesenteret Drammen CC. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål».

Kart med omriss over planområdet, som strekker seg over kjøpesenteret CC med parkeringsplassen.
BILDE: Varslet planavgrensning. Planområdet omfatter kjøpesenteret Drammen CC og ligger på Bragernes i nærhet til Brakerøya og E18.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygg til næring, tjenesteyting og utadrettet virksomhet mot gate ved kjøpesenteret Drammen CC.

Ettersom reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, er det utarbeidet et forslag til planprogram som stiller krav til utredninger av konsekvenser for by- og stedsutvikling, valg av arealformål, byform og landskap, kulturminner og kulturmiljø, mobilitet, lokalklima og miljøtekniske forhold og klimatilpasning. Utredningene skal gjøres for to ulike alternativer med ulike tilnærminger til byggehøyder, volum og gatestruktur, samt et 0-alternativ som legger til grunn gjeldende føringer i kommune- og sentrumsplanen. Forslag til planprogram ble 1. gangsbehandlet i Formannskapet 29.08.2023 og vedtatt lagt ut på høring.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og § 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning §8, stilles det krav til konsekvensutredning for forhold som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Tiltaket er vurdert til å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn fordi det tilrettelegges for ny næringsbebyggelse over 15.000 m2 som utløser krav til planprogram ok konsekvensutredning. I planprogrammet skisseres det dessuten ulike utredningsalternativer som utfordrer kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen når det gjelder byggehøyder, forlengelse av gatestruktur og siktakser.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal sak 21/43210 Det kan søkes på stikkord «Tomtegata 36».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

LPO Arkitekter AS v/Marie Olsen
7033 Majorstuen, 0306 Oslo
Tlf: 23327100
e-post: mo@lpo.no, med kopi til: kommunepost@drammen.kommune.no

Frist for innspill til varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram er 15.11.2023. Det avholdes et åpent informasjonsmøte i Drammen rådhus den 23.10 kl 18-20.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.