Detaljregulering med konsekvensutredning for Nedre Strandgate 80 - Varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at MAD OSLO AS, på vegne av AG Eiendomsinvest AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Nedre Strandgate 80. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9, vedtok formannskapet den 28. november 2023 å legge forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommen Nedre Strandgate 80, som har gårds- og bruksnummer 113/797, 113/798 og 113/799. For å sikre areal til gang- og sykkelvei, er også deler av eiendommen 113/5005 med i planområdet. Planområdet er på om lag 13,5 dekar, og ligger like ved Brakerøya togstasjon, mellom E18 og jernbanen.

Kart som viser planavgrensningen
BILDE: Foreslått planområde vises med omriss i rød farge.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en stedsutvikling av denne sentrale tomten på Brakerøya, med arbeidsplassintensive virksomheter, nye møteplasser og tjenestetilbud som skal komme nærområdet til gode. Planen skal legge til rette for en utbygging som både er robust mot framtidige klimaendringer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Det foreslås at mesteparten av eksisterende bebyggelse bevares og transformeres til ny bruk. I tillegg foreslås det ny bebyggelse i form av to tårn på 12 og 14 etasjer, samt bebyggelse langs gata i 2-5 etasjer. Endelig arealbruk er ikke fastsatt, men aktuelle reguleringsformål er en kombinasjon av kontor, hotell, bevertning, forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det skal ikke etableres boliger eller andre arealformål med støyfølsom bruk.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Det er fordi det foreslås mer enn 15 000 kvadratmeter med næringsareal, og da er det krav om planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 b.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 23/20160. Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 28.11.2023 > sak 0002/23.

Medvirkning

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpent informasjonsmøte, den 10. januar 2024 kl. 18.00 i Nedre Strandgate 80 (2. etasje i den gamle fabrikkbygningen). På møtet vil vi informere om planinitiativet og planprogrammet, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Mad Oslo AS v/Ingvild B. Stræte
Postadresse: Pb. 411 sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 470 53 214
E-post: ibs@mad.no

Frist for innspill til varsel om oppstart, forhandlinger om utbyggingsavtale og høring av planprogram er 13.02.2024.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.