Detaljregulering for Nordmosvingen - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.02.2024 vedtatt detaljregulering for Nordmosvingen, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Steinberg, mellom Hokksund og Mjøndalen. Hovedformålet med planen er å legge til rette for småhusbebyggelse med 4 tomannsboliger (totalt 8 boenheter) over to etasjer, samt tilhørende anlegg, parkeringskjeller, lekeplass og felles renovasjonsanlegg. Planen omfatter også eksisterende boligbebyggelse, grøntområde til rekreasjon og lek, nettstasjon og en ny gangforbindelse fram til fortauet langs Steinbergveien.  

Vedtatt plankart
BILDE: Vedtatt plankart
Tilhørende figurtekst til plankartet
BILDE: Tilhørende figurtekst

Innsyn i plandokumenter 

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.02.2024, se sak 0016/24.  

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12 

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker. 

Innløsning og erstatning 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år. 

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no  
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Nordmosvingen»