Detaljregulering (med konsekvensutredning og utbyggingsavtale) for Tordenskiolds gate 2 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.02.2024 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for detaljregulering for Tordenskiolds gate 2, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger i kommunedel 7 (Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen). Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av et nytt næringsbygg i 10 etasjer, med utadrettet virksomhet i første etasje mot omkringliggende byrom.

Vedtatt plankart
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart for detaljregulering for Tordenskiolds gate 2

Det er inngått utbyggingsavtale med Tordenskioldsgate 2 Drammen AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar for følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav:

Utbygger skal opparbeide utvidet fortau med snøsmelteanlegg, holdeplass for buss og vareleveringslomme i Tordenskiolds gate, etablere flom- og overvannstiltak og ny kommunal overvannsledning. Utbygger skal erverve en del av dagens fortausareal som i reguleringsplanen er regulert til f_TO (torg) fra Drammen kommune til markedspris. Iht. reguleringsbestemmelsene kan inntil 35 % av utbyggingsprosjektets krav til sykkelparkeringsplasser etableres utenfor utbyggers eiendom. Disse sykkelparkeringsplassene kan sees i sammenheng med den pågående områdeutviklingsplanen for Strømsø og etableres på kommunal grunn mot at Utbygger innbetaler anleggsbidrag til kommunen på NOK 25.000,- per sykkelparkeringsplass.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.02.2024, se sak 0005/25 for plansaken og 0006/24 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Tordenskiolds gate 2».