Forslag til detaljregulering for Kjøsterud Nordre - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Kjøsterud Nordre ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 19.09.2023.

17,9 dekar og ligger på Åssiden, vest for Drammen Travbane og omfatter eiendommen gnr/bnr. 117/501 samt flere eksisterende eneboligeiendommer gnr. 117 bnr 736, 167, 168, 996 og 435. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse. En mindre del av planområdet omfatter eiendommer gnr. 250 bnr. 17, 29, 79 m.fl. og ligger ved Vinnesbekken.

Bildet viser forslag til plankart.
BILDE: utsnitt av foreslått plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av boligbebyggelse med et boligkonsept bestående av 34 kjedete leiligheter av variert størrelse og én husrekke med 4 eneboliger i kjede. Det tilrettelegges for tilhørende ute- og lekearealer, parkeringsanlegg i carport samt nytt fortau på vestsiden av Traverveien.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 19.09.2023, se sak 0114/23.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Kjøsterud Nordre».

Frist for merknader til planforslaget er 17.11.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.