Høring - handlingsplan for selvmordsforebygging

Det gjennomføres nå en offentlig høring på rådmannens forslag til handlingsplan for selvmordsforebygging. Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen.

Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante. Det ønskes høringsinnspill på tiltak og målsettinger som foreslås i handlingsplanen. 

Handlingsplanen skal bidra til systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet i Drammen kommune. Tiltakene i planen skal bidra til å styrke:

  • Forebygging, behandling og oppfølging av selvmord og selvmordsforsøk.
  • Oppfølging av etterlatte og berørte ved selvmord.
  • Kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunen og videreutvikling av samarbeidet mellom faggrupper og sektorer

Høringsdokument

Høringsinnspillene som kommer inn vil vurderes i endelig forslag til handlingsplan, som sluttbehandles i hovedutvalgene og kommunestyret. Høringsinnspillene vil i sin helhet følge med planen til sluttbehandling.

Delta på høringen

  • Frist: 17. september 2023

Send høringssvar enten på e-post eller post til:

Høringsinnspill merkes med «Høringssvar, Handlingsplan for selvmordsforebygging. Sak 22/32267». Skriv også hvem som avgir høringssvar.

Det er viktig å ikke dele personsensitive opplysninger om deg selv eller andre i høringssvaret.