Høring av kommunal planstrategi 2024-2027

Bakgrunn for høringen

Hvert fjerde år lager kommunen en planstrategi. Det innebærer først en overordnet gjennomgang av: 

 • kommunens utfordringsbilde (status og utviklingstrekk)
 • overordnede føringer fra nasjonale myndigheter
 • planstatus (alle planer som er politisk vedtatt).
   

Denne gjennomgangen gir grunnlag for vurdering av på hvilke områder/temaer det er behov for å utarbeide nye planer:

 • er det behov for å endre kommuneplanen eller lage en ny?
 • på hvilke områder mangler/trenger kommunen nye/oppdaterte politiske styringsverktøy? 
   

Til slutt vil kommunestyret gjennom sin behandling av planstrategien, drøfte og vedta hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. 

Forslag til planstrategi

Forslaget til planstrategi er nå justert etter behandling i formannskapet 06.02.24 og sendt ut på høring. Høringsfrist er 04.04.24.

Forslaget til planstrategi bygger på to grunnlagsdokumenter som ligger vedlagt: 

 • Drammenstrender 2023 gir en oppdatert statistisk beskrivelse av viktige utviklingstrekk i Drammen kommune. Dokumentet dekker en rekke ulike områder som er relevante for planleggingen av kommunes framtidige utvikling. (Se vedlegg nummer 2)
 • Folkehelseoversikt Drammen 2023. Dokumentet bygger på data fra Drammenstrender, og presenterer en vurdering av folkehelsesituasjonen i Drammen og påvirkningsfaktorer. (Se vedlegg 3)

 

Hva er en planstrategi?

En kommunal planstrategi er en plan for planleggingen som ikke har direkte rettsvirkning for innbyggere. Det er særlig relevant med innspill knyttet til følgende temaer: 

 • Utfordringer og muligheter for kommunen de neste årene. Er det andre momenter enn beskrevet i utkastet som bør inkluderes?
 • Andre planoppgaver som burde vært prioritert i løpet av de neste fire årene?

Slik svarer du på høringen

Alle som ønsker det, kan gi innspill til planstrategiarbeidet. Høringsinnspillene vil danne grunnlag for bearbeiding av planstrategiforslaget mot sluttbehandling i formannskapet 30.04.24 og kommunestyret 07.05.24. Høringsinnspillene vil følge med planstrategien til sluttbehandling.

 • Frist: Høringsfristen er 4. april 2024
 • Send: Høringsinnspillene merkes med «saksnummer 24/01496» og sendes Drammen kommune enten på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no, eller som brev: Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen