Varsel om høring og offentlig ettersyn, Detaljregulering for Nesbygda med tilhørende utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Nesbygda og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i hovedutvalg for tekniske tjenester 21.12.2023.

Planområdet er på 294 dekar innenfor Nesbygda (kommunedel 9), og omfatter eiendommene gnr/bnr. 337/3, 337/9, 337/12 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til framtidig og gjeldende boligbebyggelse, spredt boligbebyggelse, LNFR (landbruks-, natur-, frilufts-, og reindriftsområder) og friområder.

Forslag til plankart
BILDE: forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for opptil 750 nye boenheter med variert boligbebyggelse over fem utbyggingsområder i form av lavblokk, konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger. Videre skal planen tilrettelegge for tilhørende adkomst, forbindelser, uteoppholdsareal, lekeplass, teknisk infrastruktur og grønnstruktur i tråd med rammene i kommuneplanens arealdel for Svelvik kommune.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter blant annet opparbeidelse av kryss ved Svelvikveien, adkomstvei til planområdet og offentlige turveier. Adkomstveien består av kjørevei, gang-/sykkelvei, fortau og snuplass for buss. Videre omfatter utbyggingsavtalen opparbeidelse av kommunale VA-anlegg og etablering av flom- og overvannstiltak.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > hovedutvalg for tekniske tjenester, 21.12.2023, se sak 0015/23 for plansaken, og sak 0016/23 for utbyggingsavtalen.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Revidert plandokumentasjon kan ses i linken nedenfor.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Nesbygda».

Frist for merknader til planforslaget er 04.03.2024.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Ved spørsmål til planforslaget kan saksbehandler Synne Lillebye, kontaktes direkte på synne.lillebye@drammen.kommune.no eller tlf: 92 29 94 70.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Nesbygda».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 04.03.2024.