Høring: Forslag til mobilreglement i skolen

Forslag til mobilreglement i Drammensskolen er nå på høring. Alle kan delta i høringen. Kommunen vil gjerne høre om du er enig eller uenig i reglene, eller om du har forslag til endringer.

Forslag til regler

Forslag til reglement for mobil og digitale kommunikasjonsmidler i Drammensskolen:

  1. Mobilen og digitale kommunikasjonsmidler skal ikke brukes i løpet av skoledagen.
  2. Skolen setter regler for hvordan telefonen og digitale kommunikasjonsmidler skal oppbevares. På ungdomstrinnet skal det brukes låste mobilhotell.
  3. Ansatte kan gi ut mobil og digitale kommunikasjonsmidler til elever (enkeltelev eller hele grupper) til pedagogisk bruk i en time, sikrer at mobilen og digitale kommunikasjonsmidler er tilbake til avtalt plass etter timens slutt og før elever går ut i friminutt.
  4. Elev kan ha mobil og digitale kommunikasjonsmidler tilgjengelig når det er helsemessig begrunnet. Dette avtales i samarbeid med foreldre og elev.
  5. Mobilen og digitale kommunikasjonsmidler kan brukes før og etter skoletid på skolens område. Den enkelte skole kan innføre restriksjoner på bruk av mobil før og etter skoletid i skolens ordensreglement.
  6. Ved brudd brukes reaksjoner nevnt i ordensreglement § 7 Reaksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel.

Delta på høringen

  • Høringsfrist: 22.03.2024

Send høringssvar enten på e-post eller post til:

Høringssvar merkes: Høringssvar, forslag til mobilreglement. Sak 24/05079.

Skriv også hvem høringssvaret er fra (privatperson, gruppe, organisasjon). Det er viktig å ikke dele personsensitive opplysninger om deg selv eller andre i høringssvaret.

Vil du vite mer?

Kommunedirektøren vil lese og vurdere alle høringssvar som kommer inn. Endelig forslag til regler legges frem til politisk behandling i løpet av våren. Høringssvarene vil i sin helhet følge med saken til sluttbehandling.