Høring: Skoletilhørighet for elever på 1.trinn

Forslag til regler for skoletilhørighet for elever på 1.trinn dersom skolen er full er nå på høring. Alle kan delta i høringen.

Delta på høringen

Kommunen vil gjerne høre om du er enig eller uenig i reglene som er foreslått. Du kan også komme med forslag til endringer. I tillegg kan du gjerne svare på spørsmålene under: 

 1. På hvilken måte bør kommunen gi beskjed til foresatte som har skolestartere om at skolen barnet tilhører er full?
 2. Foresatte til elever som får tildelt skoleplass på annen skole skal få tidlig beskjed om dette. Hvilket tidspunkt er tilstrekkelig tidlig?
 3. Synes dere at forskriften tydelig får frem at foresatte kan komme med ønske om hvilken skole barnet skal få plass på dersom barnet får tildelt skoleplass ved annen barneskole, og at foresatte har rett til å søke plass på annen skole selv?
 4. Har dere forslag til andre regler som burde vært tatt inn i den lokale forskriften?
 5. Er det noen av reglene i forslag til forskrift som dere mener er overflødige, og som kan tas ut eller skrives enklere?
 6. Er det noen av reglene i forslag til forskrift som er vanskelig å forstå?

Send inn høringssvar

 • Frist: 22. mars 2024

Send høringssvar enten på e-post eller post til:

Høringsinnspill merkes med «Høringssvar, Skoletilhørighet for elevene på 1. trinn. Sak 24/05098». Skriv også hvem høringssvaret er fra (privatperson, gruppe, organisasjon). Det er viktig å ikke dele personsensitive opplysninger om deg selv eller andre i høringssvaret.

Forslag til lokale regler 

Teksten under er på høring:

Forslag til lokal forskrift om tildeling av skoleplass på 1.trinn dersom barneskolen eleven hører til er full:

«Barneskolene må ta inn elever fra egen skolekrets, så lenge barneskolen har ledig kapasitet. Kapasiteten ved barneskolen skal vurderes før hvert skoleår.

Dersom barneskolen eleven tilhører er full, kan elever som skal begynne på 1.trinn få tildelt skoleplass ved en annen barneskole med ledig kapasitet i nærheten. Hvilke elever som får plass ved opprinnelig skole, skal velges ut fra

a) faglige eller psykososiale forhold ved den enkelte elev,
b) barnets beste,
c) geografisk nærhet,
d) søsken på skolen,
e) farlig skolevei, og/eller
f) akseptabel reisetid

Vedtak om skoleplass på annen barneskole enn den skolen barnet hører til, fattes av rektor på opprinnelig barneskole. Vedtaket skal fattes i samarbeid med rektor på barneskolen der eleven får vedtak om å begynne.

Foresatte har rett til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om skoleplass på annen barneskole enn den skolen barnet tilhører, og kan i forbindelse med dette komme med et ønske om hvilken skole barnet skal få plass på.

Rektor skal informere foresatte til skolestartere i november året før barnet skal begynne på skolen, dersom skolen kan bli full neste skoleår. Rektor skal kvalitetssikre antall elever på trinnet i samarbeid med foresatte.

Dersom skolen blir full, skal rektor i januar informere foresatte om:

 • at opprinnelig barneskole er full,
 • utvalgsprosessen for tildeling av skoleplass på opprinnelig skole,
 • retten foresatte har til å uttale seg før kommunen fatter vedtak om skoleplass på annen barneskole enn den skolen barnet tilhører
 • at foresatte kan søke barnet til andre barneskoler i kommunen, og
 • hvordan foresatt søker til annen barneskole.

Elever som får skoletilhørighet på annen barneskole enn den skolen eleven i utgangspunktet tilhører, skal få vedtak om skoleplass på annen barneskole så tidlig som mulig og senest uke 9.

Rektor ved barneskolen skal gi informasjon om at skolen er full til foreldreutvalget ved barneskolen og rektor ved tilhørende barneskole.

Foresatte kan klage på enkeltvedtak om skoleplass på annen barneskole (forvaltningsloven § 28). Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak. Klagen sendes til rektor som har foretatt enkeltvedtaket. Dersom skolen ikke omgjør vedtaket, vil skolen sende klagen videre til Statsforvalteren i fylket. Statsforvalteren i fylket er endelig klageinstans.»

Vil du vite mer?

Kommunedirektøren vil lese og vurdere alle høringssvar som kommer inn. Endelig forslag til regler legges frem til politisk behandling i løpet av våren. Høringssvarene vil i sin helhet følge med saken til sluttbehandling.