Høring av temaplan vann og avløp

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok 1. februar å sende temaplan vann og avløp 2024-2040 med kunnskapsgrunnlag ut på høring.

Høringsdokumentene

Last ned dokumentene fra innsynsløsningen sak 0010/24:

Kunnskapsgrunnlag:

Temaplan vann og avløp skal legge grunnlaget for utvikling av vannforsyningen og avløpshåndteringen i Drammen kommune i årene som kommer. Temaplanen skal ivareta lovpålagte krav og nasjonale og regionale føringer på vann- og avløpsområdet, og kommunens egne overordnete mål og strategier.

Kunnskapsgrunnlaget viser dagens situasjon i vannforsyningen og avløpshåndteringen og peker på utfordringer og behov knyttet til infrastrukturen.

Alle som ønsker det, kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen eller kunnskapsgrunnlaget, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante for denne planen, eller for gjennomføring av planen.

Høringsinnspillene vil danne grunnlag for bearbeiding av planforslaget mot sluttbehandling i hovedutvalg for tekniske tjenester og kommunestyre. Høringsinnspillene vil i sin helhet følge med planen til sluttbehandling.

Frist

Høringsfristen er 15. mars 2024

Send

Høringsinnspillene merkes med «Saksnummer 24/04699» og sendes Drammen kommune på e-post eller som brev:

kommunepost@drammen.kommune.no

Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen