Områderegulering (med konsekvensutredning) for strekningen Gyldenløve brygge – Tjømøkrankaia (Tangenkaia) - Fastsettelse av planprogram

Planområdet er på ca. 100 dekar på Tangen rett sør for Holmen havn, og omfatter flere eiendommer hovedsakelig eiet av Drammen kommune eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til transformasjonsområde med krav om utvikling av en bymessig og variert bebyggelse med blandet formål, med hovedvekt på bolig.

Kart som viser planavgrensningen
BILDE: Planområdets avgrensning

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en gradvis utvikling og transformasjon av Tangenkaia fra et havneområde til en bydel med et mangfold av destinasjoner, nabolag og næringsliv.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av planforslag. Temaer som skal utredes er blant annet (listen er ikke uttømmende):

  • Byutvikling
  • Byform, bebyggelsesstruktur og landskap
  • Kulturminner og kulturmiljø
  • Trafikale forhold
  • Barn og unges oppvekstsvilkår
  • Sosial infrastruktur og nærmiljø
  • Miljøfaglige forhold
  • Teknisk infrastruktur

Se utredningsprogrammet kapittel 6.2 i fastsatt planprogram for detaljert beskrivelse av temaene som skal konsekvensutredes og/eller redegjøres for i planforslaget.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Områdeplanen omfattes av forskriftens § 6 bokstav b: «reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.»: «Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar». Konsekvensutredningen skal belyse hvilke vesentlige konsekvenser planen vil ha på miljø, naturressurser og samfunn.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.09.23, se sak 0113/23.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til områderegulering blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.