Områdeutviklingsstrategi for Strømsø - kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møtet 19.03.2024 vedtatt områdeutviklingsstrategi for Strømsø.

Hensikten med områdeutviklingsstrategi for Strømsø

Områdeutviklingsstrategien skal, gjennom å peke på overordnede sammenhenger, funksjoner og kvaliteter som skal utvikles i “mellomrommene” - rommene mellom husene -, bidra til at de sentrale delene av Strømsø blir et enda bedre sted å bo, jobbe, besøke og drive næring. I tillegg skal den peke på hvordan kommunen håndterer overordnede utfordringer knyttet til klimatilpasning og spesielt flom- og overvannshåndtering. 

Strategien skal også være ett av utgangspunktene for å definere tiltak for områdesatsningen Strømsø 2030, knyttet til satsningsområdet bo- og nærmiljø. 

Strategien definerer overordnede prinsipper for utforming og plassering av torg og møteplasser, gater og forbindelser, og sier noe om hvordan vi skal utvikle bylivet, styrke og skape nye opplevelser, alt med utgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter, identitet og potensial.

Les dokumentene 

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 19.03.2024, se sak 0039/24 for saken områdeutviklingsstrategi for Strømsø.