Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - detaljregulering for regionalt renseanlegg Nordbykollen - Solumstrand

På vegne av Drammen kommune, virksomhet Utbygging og infrastruktur, varsles det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av arbeid med detaljregulering for regionalt renseanlegg Nordbykollen – Solumstrand, med konsekvensutredning. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9, vedtok formannskapet den 30. april 2024 å legge forslag til planprogram ut på offentlig ettersyn.

Den foreløpige planavgrensningen er vist med stiplet linje på bildet under, og omfatter nødvendig areal for å vurdere plassering av et nytt regionalt renseanlegg i fjell, en dagsone i Kobbervikdalen, overføringsledning(er) mellom Kobbervikdalen og Solumstrand, en dagsone på Solumstrand og utslippsledning i Drammensfjorden. Store deler av tiltaket ligger under bakken og vil ikke påvirke forhold på bakken. Planområdet er på om lag 1055 daa.

Kart som viser planavgrensningen som strekker seg fra litt vest for Holmestrandveien, til et godt stykke ut i fjorden.
BILDE: Foreslått planavgrensning vises med stiplet omriss.

Hensikten med planarbeidet er å etablere et regionalt renseanlegg for avløpsvann for kommunene Drammen, Lier og Asker. Mer informasjon finnes på prosjektsiden Nytt regionalt renseanlegg.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Det er fordi det foreslås «renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter», og da er det krav om planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 b.

Dokumenter i saken

Planinitiativ, oppstartsmøtereferat og forslag til planprogram kan ses i linkene under:

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal, saksnummer 23/38012, det kan søkes på stikkord "renseanlegg Nordbykollen". 

Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no, fanen Politikk og samfunn > Møter og dokumenter > Formannskapet 30.04.2024, se sak 0049/24.

Informasjonsmøte og åpne kontordager

I forbindelse med planarbeidet inviteres det til åpent informasjonsmøte og åpne kontordager:

Åpent informasjonsmøte 22. mai kl. 18.00 på Brandengen skole (Iver Holters gate 32), auditoriet i nybygget. På møtet vil vi informere om renseanlegget og planprogrammet, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Åpne kontordager, her kan du komme når som helst og få informasjon og stille spørsmål.

  • 30. mai kl. 14.00 - 18.00, Brandengen skole (Iver Holters gate 32), auditoriet i nybygget
  • 4. juni kl. 14.00 - 18.00, Solumstrand renseanlegg (Svelvikveien 171), inngang fra sør, møterom 2. etasje

Det vil bli flere informasjonsmøter og åpne kontordager senere i planprosessen.

Dersom du har spørsmål og det ikke passer å benytte informasjonsmøtet eller åpen kontordag, kan du ta kontakt med Drammen kommune, virksomhet Utbygging og infrastruktur ved Liv Marit Carlsen; e-post: liv.marit.carlsen@drammen.kommune.no mobil: 40 21 48 40.

Merknader/innspill til varsel om oppstart og til forslaget til planprogram kan sendes til:

Asplan Viak AS v/Ann Kristin Røset
Postadresse: Postboks 24, 1300 Sandvika
E-post: ann.roset@asplanviak.no

Alle merknader/innspill vil følge saken til politisk behandling. Frist for å sende inn 
merknader/innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram er 21.06.2024.