Utbyggingsavtale for Travbanen – Berskaug - Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møtet 13.03.2024, i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for området «Travbanen – Berskaug» ut på høring og offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen baserer seg på «Områderegulering for Travbanen – Berskaug» vedtatt i Kommunestyret 14.06.2023. 

Hensikten med utbyggingsavtalen er oppfylle rekkefølgekravene om infrastrukturtiltak som må være etablert før det kan gis tillatelse til igangsetting av tiltak innenfor planområdet, herunder omlegging av eksisterende kulvert under Rosenkrantzgata, opparbeidelse av nytt nærmiljøanlegg og etablering av stabiliseringstiltak for området. 

Utbyggingsavtalen er tilgjengelig på kommunens nettside under «Kunngjøringer og høringer» under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 13.03.2024, se sak 0026/24

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.
 
Vennligst merk spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Travbanen - Berskaug».

Frist for innspill og merknader er 03.05.2024.