Handlingsplan for bedre lokal luftkvalitet i Drammen 2023-2030

Vedtatt av kommunestyret 14. juni 2023 i sak 94/23.

1. Øke piggfriandelen til 90% for lette kjøretøy

a) Drammen kommune ser til at det igangsettes tellinger av andelen piggdekk i Drammen kommune vinteren 2024. (VF/SVV eller i samarbeid med DK).

b) Dersom tellingene viser at målet om 90% piggfriandel ikke vil oppnås, utredes en panteordning for piggdekk og/eller piggdekkavgift.

2. Rengjøring og støvbinding

a) Drammen kommune videreutvikler dagens ordning med mer systematisk, hyppigere og omfattende renhold på kommunale veier med mye trafikk og sørger for at det kan iverksettes behovsbasert renhold når det er fare for høy luftforurensing. Det må inngås avtale med leverandører med egnet materiell for rengjøring og støvbinding.

b) Drammen kommune sørger for å videreføre samarbeidsforumet for de som har ansvar for rengjøring og støvdemping på vegnettet i Drammen kommune hos veieierne i kommunen (DK, VF og SVV), for å bedre rengjørings- og støvdempingsrutinene gjennom samhandling og erfaringsutveksling.

3. Redusert hastighet (miljøfartsgrense) på E18 og FV283 Rosenkrantzgata i vinterhalvåret

a) Drammen kommune henstiller SVV/VF om å innføre redusert hastighet (miljøfartsgrense) på deler av E- 18 til 80 km/t og deler av FV283 (Rosenkrantzgata) til 50 Km/t (i vinterdekksesongen).

4. Bedre asfaltkvalitet på fylkesvegene

a) Drammen kommune henstiller VF om å benytte mer slitesterk asfalt (Ska11g) på Fylkesvei 283 Rosenkrantzgata.

5. Redusere utslipp fra vedfyring ved 90% rentbrennende ovner mot 2030 og bedre fyringsvaner

a) Drammen kommune iverksetter en spørreundersøkelse over ovnstyper og fyringsvaner i Drammen.

b) Drammen kommune viderefører arbeidet med informasjon om bedre fyringsvaner samt vurderer å forsterke informasjonsarbeidet fra fyringssesongen 2023-2024, særlig i perioder med høy PM2,5-konsentrasjon.

6. Stille krav til luftkvalitet i bygge- og anleggsfasen gjennom Miljøoppfølgingsplan

a) Drammen kommune følger opp bygge- og anleggsbransjen gjennom krav om miljøoppfølgingsprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) for å sikre miljømål blant annet for utslipp til luft. Ansvaret for oppfølging av planen ligger til entreprenør/byggherre.

b) Drammen kommune viderefører dagens tilsyn og oppfølging av at utbyggere gjennomfører renhold av omkringliggende gater i anleggsfasen.

7. Redusere trafikk gjennom parkeringspolitiske virkemidler

a) Drammen kommunes parkeringsstrategi har vært på høring og sluttbehandles i samme møte som denne handlingsplanen. Parkeringsstrategien kombinerer en rekke trafikkreduserende virkemidler.

b) Drammen kommune skal følge med på trafikkutviklingen og holde politisk nivå orientert. Dersom det viser seg at trafikken i Drammen over tid øker slik at nullvekstmålet ikke nås, skal ytterligere trafikkreduserende parkeringstiltak utredes.

8. Måling, varsling og informasjon

a) Drammen kommune viderefører dagens målinger av luftkvalitet på to veinære målestasjoner (Vårveien og Bangeløkka) og en bybakgrunnsstasjon (Backeparken), samt meteorologiske målinger ved Vårveien, Gulskogen og Marienlyst, slik at det ved behov kan gjennomføres strakstiltak mot svevestøv og varsling av befolkningen. Målinger er også nødvendig for å verifisere overholdelse av forskriftskrav.

b) Drammen kommune vil gjennomføre prøveprosjekt med flere enkle målestasjoner på forskjellige steder i kommunen som for eksempel sensorer når denne teknologien gir gode nok måleverdier.

9. Redusere trafikkvekst ved veiprising eller andre trafikkstyrende tiltak ved behov

a) Drammen kommune skal følge med på trafikkutviklingen og holde politisk nivå orientert.

b) Dersom det viser seg at trafikken i Drammen over tid øker slik at nullvekstmålet ikke nås, skal trafikkstyrende tiltak utredes.

Dokumenter

Tiltaktsutredning (kunnskapsgrunnlag), saksfremlegg og protokoll er tilgjengelig under kommunestyrets sak 94/23.