Handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme

Handlingsplanen skal bidra til å styrke arbeidet med å forebygge utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme i vårt distrikt.

Veien mot voldelig ekstremisme kan starte som en søken etter et miljø å høre hjemme i. Det er viktig å legge til rette for at alle skal oppleve tilhørighet og kjenne seg hjemme i eget nærmiljø.

Forebygge kriminalitet

Drammen kommune samarbeider på ulike arenaer for å forebygge kriminalitet. Samarbeidet bidrar til å begrense utrygghet og utenforskap for alle som bor i kommunen. Nye læreplaner i skolen bidrar til målrettet arbeid for inkludering og toleranse.

Kommunen har gode modeller for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Denne handlingsplanen skal bidra til at de også kan brukes aktivt for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Målgruppen for handlingsplanen er både ansatte og innbyggere i Drammen kommune.

Innhold

Handlingsplanen inneholder blant annet:

  • en beskrivelse av utfordringsbildet i Drammen i 2020.
  • omtale av sentrale begreper knyttet til forebygging og radikalisering.
  • bekymringstegn, risiko- og beskyttelsesfaktorer som kan være til støtte i drøfting av bekymringer.
  • en veileder – Hva gjør du ved en bekymring?
  • tiltak for forebyggende arbeid, håndtering av radikaliserte og pårørende samt kompetanse og samarbeid.

Les handlingsplan mot utenforskap, radikalisering og voldelig ekstremisme (pdf)