Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Drammen kommune

Vedtatt av kommunestyret 13.02.24 – sak 08/24.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1 Formål

Formålet med forskriften er å regulere rettigheter og plikter etter kommunelovens kapittel 8 for folkevalgte i Drammen kommune. 

§ 1-2 Generelle bestemmelser

Folkevalgte har ikke et tilsettingsforhold i kommunen. Folkevalgtes godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. Godtgjøringen er ikke å anse som lønn. Godtgjøring og utbetaling av tapt arbeidsinntekt er likevel innberetningspliktig og skattepliktig som inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med skattekort. Kommunen skal etablere rutiner som sikrer at den folkevalgte mottar riktig beløp til rett tid. Den folkevalgte har på sin side et selvstendig ansvar for å kontrollere utbetalingen. Ved eventuelle feilutbetalinger melder representanten fra til politisk sekretariat og feilen rettes.

§ 1-3 Tolkningstvil 

Tvil om tolkningen av bestemmelsene i denne forskriften legges fram for godtgjøringsutvalget.

Kapittel 2. Folkevalgtes rett til godtgjøring

§ 2-1 Beregningsgrunnlag

 All godtgjøring fastsettes i prosent av beregningsgrunnlaget (B). Beregningsgrunnlaget er 100 % av statsrådenes lønn. Beregningsgrunnlaget justeres årlig per 01.05 i forhold til vedtak i Stortinget.

§ 2-2 Fast og variabel møtegodtgjøring 

Fast og variabel møtegodtgjøring etter kommuneloven §§ 8-4 og 8-5 utbetales til oppnevnte medlemmer av folkevalgte organer opprettet med hjemmel i kommuneloven §§ 5-1 og 5-2 etter følgende satser:

Godtgjøring til folkevalgt/tillitsverv  Fast årlig godtgjøring i prosent av B/ møtegodtgjøring per møte 
Ordfører  Fast årlig 90 % av B
Varaordfører Fast årlig 23 % av B
Ledere av hovedutvalg Fast årlig 38 % av B
Nestleder av hovedutvalg  Fast årlig 1,5% av B 
Medlem kommunestyret Fast årlig 1,5% og 0,15 % per møtedag 
Medlem formannskap Fast årlig 1,5 % og 0,15 per møtedag 
Medlem hovedutvalg  Fast årlig 1,5 % og 0,15 per møtedag 
Leder partssammensatt samarbeidsutvalg  Fast årlig 6 % av B og 0,15 % per møtedag
Leder kontrollutvalget Fast årlig 6 % av B og 0,15 % per møtedag 
Leder av klagenemnda Fast årlig 1,5 % av B og 0,15 % per møtedag 
Leder av eldrerådet, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsrådet og studentutvalget  Fast årlig 1,5 % av B og 0,15 % per møtedag
Medlemmer av arbeidsutvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven §§ 5-6 og 5-7 0,15 % per møtedag 
Medlemmer av andre råd, styrer og utvalg, hjemlet i kommunelov eller særlov 0,15 % per møtedag 
Møtende varamedlemmer 0,15 % per møtedag 
Nestleder eller valgt møteleder ved leders fravær Som leders møtegodtgjøring ved leders fravær 
Nestleder som fungerer som leder i minst 1/3 av utvalgets møter 1/3 av leders faste godtgjøring
Nestleder som fungerer som leder i minst 2/3 av utvalgets møter 2/3 av leders faste godtgjøring 

Utbetaling av fast godtgjøring etter bestemmelsen i § 2-2 skjer hver måned i sammenheng med kommunens lønnsutbetaling til ansatte. Unntak for dette er fast godtgjøring til medlemmene av kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Fast godtgjøring som medlem av et folkevalgt organ (kommunestyret, formannskap og hovedutvalg) utbetales to ganger pr. år, juli og desember. Deltakelse ref. § 2-3 vurderes halvårlig.  

Folkevalgte som mottar fast godtgjøring på 25 % eller mer, mottar ikke møtegodtgjøring per møtedag. Folkevalgte som mottar fast godtgjøring på 25 % eller mer, skal heller ikke ha fast godtgjøring for vervet som kommunestyrerepresentant, medlem av formannskap eller hovedutvalg.  

Fast godtgjøring etter bestemmelsen i § 2-2 kan kombineres. Utbetaling av samlet fast godtgjøring skjer ved å summere prosentsatsene for de ulike vervene.  

Med unntak av ordfører kan ingen oppnå samlet høyere fast godtgjøring enn 55 % av beregningsgrunnlaget. For det tilfellet at en folkevalgt oppnår høyere samlet godtgjøring enn 55 % bortfaller det overskytende beløpet. 

§ 2-3 Reduksjon av fast godtgjøring til fast medlem 

Godtgjøring til medlem av et folkevalgt organ som har krav på godtgjøring, og som deltar i færre enn 2/4 av møter i henhold til vedtatt møteplan i løpet av et kalenderår, reduseres med 50 % av den faste godtgjøringen.  

Godtgjøring til medlem av et folkevalgt organ som har krav på godtgjøring, og som deltar i færre enn 3/4 av møter i henhold til vedtatt møteplan i løpet av et kalenderår, bortfaller den faste godtgjøringen.  

§ 2-4 Tilståelse av fast godtgjøring til varamedlem 

Varamedlem som deltar i minst 2/4 av møter i henhold til vedtatt møteplan i et folkevalgt organ i løpet av et kalenderår har krav på et beløp tilsvarende 50 % av full godtgjøring til fast medlem. Varamedlem som deltar i minst 3/4 av møter i henhold til vedtatt møteplan i et folkevalgt organ, har krav på full godtgjøring tilsvarende godtgjøringen til faste medlem.

§ 2-5 Fast godtgjøring til gruppeledere  

Gruppeledere for partier representert i kommunestyret ved konstituerende kommunestyremøte tildeles en fast godtgjøring på 25 % av beregningsgrunnlaget. Ved endringer i kommunestyregruppene i løpet av valgperioden gis det ikke fast godtgjøring til personer som representerer nye partigrupper.  

Gruppeledere med flere enn 3 representanter godtgjøres med 4.25% per medlem utover 3. Fast godtgjøring etter denne bestemmelsen kan kombineres med annen fast godtgjøring, jf. § 2-2. Med unntak av ordfører kan ingen oppnå samlet høyere fast godtgjøring enn 55 % av beregningsgrunnlaget. 

§ 2-6 Møtegodtgjøring i eksterne styrer, råd og utvalg

 Medlemmer oppnevnt av kommunestyret i eksterne styrer, råd og utvalg kan ved deltakelse i møter få møtegodtgjøring pr. møte etter søknad. Forutsetningen er at vervet ikke godtgjøres på annen måte. Beregningsgrunnlaget er 0,1% av statsrådenes lønn. Øvre grense pr. år for godtgjøring etter denne bestemmelsen er 0,7% av statsrådenes lønn. 

Kapittel 3. Erstatning for tap av inntekt og dekning av utgifter

§ 3-1 Generelle bestemmelser

Tap av inntekt som følge av innkalling til møter i folkevalgte organer erstattes med inntil et visst beløp per dag. Videre dekkes tapte inntekter i forbindelse med deltakelse på obligatorisk folkevalgtopplæring i regi av kommunen. Tapt inntekt i forbindelse med seminarer, konferanser, studiereiser o.l., dekkes ikke. 

Folkevalgte som mottar 25 % eller mer av B i fast godtgjøring kan ikke fremsette krav om å få dekket tap av inntekt etter bestemmelsene i §§ 3-4, 3-5 og 3-6.  

Det er fastsatt ulike maksimalsatser for dokumenterte og ikke-dokumenterte tap. Satsene gjengitt under §§ 3-4, 3-5 og 3-6 inkluderer sosiale kostnader, og angir en øvre grense for hvilket beløp Drammen kommune skal betale.  

Den som har et kommunalt tillitsverv har krav på skyss-, kost- og overnattings-godtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, unntatt ordinære møter i folkevalgte organer. Kjøregodtgjøring og ordinære utgifter i forbindelse med møter i folkevalgte organer som avholdes i Drammen kommune (parkeringsutgifter, reiseutlegg mv..) anses dekket av den faste godtgjøringen og møtegodtgjøringen.  

Det kan gjøres unntak for de tilfellene hvor dekning av skyss til ordinære møter er nødvendig for at muligheten til å ivareta vervet skal være reell.  

Reiser foretas på rimeligste måte.  

Krav om dekning av utgifter og tap av inntekt skal fremsettes for politisk sekretariat senest innen 4 måneder etter at kravet har oppstått. 

§ 3-2 Reise-, kost- og overnattingsutgifter 

Folkevalgte har krav på reise-, kost- og overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, ut over de ordinære møtene i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 8-3 første ledd, i samsvar med reglene i Statens reiseregulativ.  

Bestemmelsene i statens reiseregulativ for utenlandsreiser legges til grunn så langt de passer. Reiseregulativets bestemmelser om kompensasjonstillegg og administrativ forpleining gjelder ikke. Det utbetales ikke særskilt diettgodtgjørelse på reiser der utgifter til mat og opphold bestilles og betales av kommunen. 

§ 3-3 Bilordning for ordfører

Ordfører tilstås medlemskap i bildelingsordning. I rollen som ordfører dekker kommunen kostnadene ved en slik ordning, f.eks. ved representasjonsoppdrag eller møtevirksomhet.  

§ 3-4 Legitimerte utgifter/tap av arbeidsinntekt som lønnstaker 

Tapt arbeidsinntekt attestert av arbeidsgiver dekkes med inntil 0,3 % av B per dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. Normalt dekkes kravet enten (1) ved at arbeidsgiver trekker representanten i lønn og at vedkommende krever refusjon, eller (2) ved at arbeidsgiver gir representanten lønn og selv krever refusjon.  

§ 3-5 Legitimerte utgifter/tap av arbeidsinntekt som selvstendig næringsdrivende

 Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende legitimert i form av attestasjon fra vedkommende revisor, eller autorisert regnskapsfører, dekkes med inntil 0,3 % av B per dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen.  

§ 3-6 Ulegitimerte utgifter/tap av inntekt andre

 Ulegitimert tap av inntekt kan etter begrunnet søknad dekkes med inntil 0.1 % av statsråds lønn per dag. Timesatsen er 1/8 av dagsatsen. Inntektstapet må sannsynliggjøres. 

§ 3-7 Dekning av andre utgifter 

Folkevalgte som blir påført utgifter som følge av tillitsvervet, som utgifter til barnepass, stedfortreder, stell av syke og eldre og liknende, har krav på å få dekket de faktiske utgiftene. Kravet skal dokumenteres i form av kvittering for betalte utgifter.

Kapittel 4. Ettergodtgjøring, pensjon og yrkesskade

§ 4-1 Ettergodtgjøring  

Folkevalgte i kommunen som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet. Med «hovedbeskjeftigelse» forstås i denne sammenheng folkevalgte som samlet sett har 25 % eller mer av B i fast godtgjøring.  

Ettergodtgjøring kan ikke gis for lenger tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt opphørte.  

For øvrig gjelder bestemmelsene i kommuneloven § 8-6. 

§ 4-2 Pensjonsordning

 Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring på 25 % eller mer av B kan meldes inn i Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). 

§ 4-3 Rettigheter ved yrkesskade

Folkevalgte som har en samlet fast godtgjøring på 25 % eller mer av B, blir meldt inn i kommunens poliser for yrkesskadetrygd og eventuelle andre tilleggsforsikringer som ansatte i kommunen har rettigheter til. 

Kapittel 5. Velferdsordninger

§ 5-1 Rett til sykepenger 

Folkevalgte i kommunen som mottar 25 % eller mer av B i fast godtgjøring, har samme krav på sykepenger som ansatte i kommunen. Folkevalgte med rett til sykepenger skal varsle politisk sekretariat ved sykdom.

§ 5-2 Godtgjøring av sykepenger

Kommunen har ansvaret for å utbetale full godtgjøring i arbeidsgiverperioden fra 1. til 16. sykedag til de folkevalgte som har krav på sykepenger.  

Kommunen har ansvaret for at folkevalgte med krav på sykepenger og som har en godtgjøring som overstiger det de har krav på utbetalt i sykepenger fra NAV (6G), får dekket forskjellen mellom sykepenger etter folketrygdloven og det den folkevalgte ville fått utbetalt i godtgjøring i samme perioden. 

§ 5-3 Permisjoner  

Folkevalgte som mottar en fast godtgjøring på 25 % eller mer av B, har krav på permisjon etter bestemmelsene i kommuneloven § 8-10. Permisjon kan bare gis i samsvar med arbeidsmiljøloven § 12-1 til § 12-10, § 12-12 og § 12-15, og omfatter stort sett permisjoner knyttet til fødsel og egen helse. 

Under permisjonen beholder den folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre den folkevalgte gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom har likevel den folkevalgte rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen. 

Søknad om permisjon avgjøres av kommunestyret selv. 

§ 5-4 Godtgjøring til stedfortreder for gruppeleder  

Ved sykemelding eller permisjon etter bestemmelsene i dette kapittelet utbetaler kommunen godtgjøring til stedfortreder oppnevnt av partiet, jf. bestemmelsen i § 2-5 (dvs. fungerende gruppeleder). Betingelsene videreføres uendret tilsvarende godtgjøringen til representanten som er i permisjon/sykemeldt.  

Kapittel 6. Ikrafttredelse

Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidend.