Reglement for klageutvalget

Klagenemnd for Drammen kommune ble vedtatt etablert i kommunestyrets møte 22. oktober 2019. Revidert reglement ble vedtatt i kommunestyrets møte 24.10.2023

§ 1 Valg og sammensetning

Klageutvalget er opprettet av kommunestyret med hjemmel i kommuneloven § 5-7 jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Utvalget velges for 4 år. Klageutvalget skal ha 5 medlemmer med minst like mange varamedlemmer.  Minimum 3 av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret selv velger leder og nestleder for klageutvalget.

§ 2 Ansvar og myndighet

Klageutvalget er kommunens særskilte klagenemnd i henhold til forvaltningsloven § 28 andre ledd. Klageutvalget avgjør klager over enkeltvedtak truffet av kommunalt forvaltningsorgan, herunder vedtak truffet av administrasjonen etter delegert fullmakt. Klageutvalget er klageinstans når dette er hjemlet i lov eller forskrift eller forutsatt i lov eller forskrift. Det samme gjelder i andre typer saker hvor kommunestyret bestemmer dette. Klageutvalget er ikke klageorgan der hvor særlov fastsetter annen klageinstans utenfor kommunen.

Klageutvalget kan prøve alle sider ved vedtaket som er påklaget. Klageutvalget har plikt til å vurdere forhold som er tatt opp i klagen, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter og forhold som ikke er tatt opp av klageren.
Klageutvalget kan avvise saken, oppheve, endre eller stadfeste det påklagede vedtaket jf. forvaltningsloven § 34.

§ 3 Saksbehandling

For saksbehandlingen i utvalget gjelder kommuneloven kapittel 11, forvaltningsloven kapittel IV- VI og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt av kommunestyret.

Det etableres skriftlige rutiner for saksbehandling i klageutvalget. Rutine vedlegges reglement for klageutvalget.

§ 4 Sekretariatsbistand

Politisk sekretariat har ansvaret for sekretariatsbistanden til klageutvalget.
Politisk sekretariat informerer aktuell underinstans om utfallet av klagesaken så snart vedtaket foreligger.

§ 5 Årsmelding

Klageutvalget skal hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet som legges fram for kommunestyret.

§ 9 Ikrafttredelse

Dette reglementet trer i kraft straks det er vedtatt av kommunestyret. Reglementet kan endres av kommunestyret.