Regler for utnevning av medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet

1

Kommunestyret velger selv et ungdomsråd.

2

Til sammen kan ungdomsrådet ha inntil 27 medlemmer, og like mange varamedlemmer. Inkludert i dette tallet er 4 folkevalgte fra kommunestyret. 18 av plassene er forbeholdt en plass per ungdomsskole og videregående skole, slik at alle skolene er sikret representasjon så langt det er mulig. De øvrige fem plassene er friplasser der man kan velge fritt mellom kandidater fra alle skoler.

3

Ungdomsrådet velger selv en valgkomité som forbereder valg av nye ungdomsmedlemmer. Medlemmene i valgkomiteen er ikke valgbare ved nyvalg.

4

Det nomineres inntil 4 kandidater fra hver av de videregående skolene og 4 inntil kandidater fra hver av ungdomsskolene i Drammen. Elevrådene har ansvaret for dette. Det kan nomineres en kandidat fra UngInvest AIB og en lærling rekruttert fra Åssiden vgs. eller fra en lærlingebedrift. Valgkomiteen har ansvar for å kontakte UngInvest AIB og Åssiden vgs. vedrørende lærlinger.

5

På grunnlag av antallet foreslåtte kandidater fra elevrådene, skal forberedende valgkomité utarbeide en innstilling på valg av inntil 23 medlemmer/varamedlemmer.

6

Halvparten av ungdomsrepresentantene velges med funksjonsperiode tilsvarende ett år.

7

Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

8

Innstillingen fra ungdomsrådets valgkomité skal gjøres etter følgende kriterier:

  • Det skal tilstrebes at ungdomsrådet består av medlemmer fra alle de 10 kommunedelene, slik at ungdomsrådet representerer alle deler av kommunen.
  • Det skal legges vekt på å oppnå en god og balansert sammensetning basert på alder (13 – 19 år), kjønn, etnisitet, mangfold og engasjement.
  • Det skal velges en representant fra hver skole som er på valg.

9

Rådet velger selv leder og nestleder.