Reglement for valgstyret

Kapittel 1 Rettslig grunnlag, sammensetning og valg 

1.1 Rettslig grunnlag 

Valgstyret er opprettet med hjemmel i valgloven § 4-1, jf. kommuneloven § 5-7. For valgstyrets arbeid gjelder lov av 28. juni 2002 nr. 57 (valgloven).  

1.2 Valg og sammensetning  

Valgstyret består av ordfører og en representant fra hvert parti i formannskapet, samt en representant for hvert parti som er representert i kommunestyret, men som ikke er representert i formannskapet.  

 Kommunestyret velger i sitt konstituerende møte medlemmer og varamedlemmer til valgstyret. Medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges for fire år.  

Kommunestyret velger også leder og nestleder blant medlemmene. 

Kapittel 2 Valgstyrets ansvar, oppgaver og delegering

2.1 Ansvar og oppgaver

Valgstyret har det overordnede ansvaret for den formelle og praktiske tilrettelegging for gjennomføring av valg.

Valgstyrets oppgaver og ansvar omfatter blant annet:

 • utlegging av manntall til offentlig ettersyn
 • fastsette frist for partier til å kreve et eksemplar av manntallet
 • føringer og rettinger i manntallet
 • godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
 • utlegging av godkjente listeforslag til offentlig ettersyn
 • behandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
 • trykking av stemmesedler ved kommunestyrevalg
 • frist for partier til å kreve stemmesedler
 • vedta antall stemmekretser kommunen skal deles inn i
 • bestemme hvor og når stemmegivningen skal foregå ved forhåndsstemmegivning
 • organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
 • oppnevne stemmestyrer ved det enkelte stemmested
 • prøving og godkjenning av stemmegivninger
 • organisering og opptelling av stemmer
 • foreta valgoppgjør og fordele representantplassene til kandidatene på listen
 • varsling av valgte representanter og vararepresentanter om resultatet
 • behandle klager på valggjennomføringen

Valgstyret tar også stilling til risikovurderinger og forslag til sikkerhetstiltak i valggjennomføringen.

Valgstyrets myndighet vedrørende enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen, som igjen videredelegerer denne til sekretær for valgstyret, jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd.

I sammenheng med gjennomføring av valg er det utfordrende å gi eksakte svar på hva som anses for å være av prinsipiell betydning slik at myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk art sjelden vil være av prinsipiell betydning. Eksempler på dette vil f.eks. være å legge manntallet ut til offentlig ettersyn, prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger, trykking av stemmesedler og annet.

Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning, og som dermed ikke kan delegeres, er for eksempel å treffe avgjørelser om godkjenning av listeforslag og forkastelse av stemmegivninger.

Denne oppregningen av eksempler på hva som er av prinsipiell og ikke-prinsipiell art er ikke ment å være uttømmende

Valgstyret er delegert myndighet til å avgi høringsuttalelser som gjelder valgloven, valgforskriften eller andre forhold knyttet til den praktiske valggjennomføringen.

Valgstyret avgir innstilling til kommunestyret i følgende saker:

 • fastsetting av valgdag/valgdager
 • godkjenning av kommunestyrevalget
 • søknader/deltakelse i forsøk
 • høringssaker av prinsipiell karakter

Kapittel 3 Generelle saksbehandlingsregler

Drammen kommune sitt reglement for saksbehandling gir nærmere regler for saksbehandlingen i valgstyret.

Kapittel 4 Gyldighet og endring

Dette reglementet er vedtatt av kommunestyret i Drammen 28. mars 2023 og trer i kraft fra denne dato.

Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.

Reglementet skal gjennomgås innen 31. desember året etter at kommunestyret er konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.