Meddommer

Hvert 4. år – året etter kommunestyrevalget – skal det oppnevnes nye meddommere til Buskerud tingrett. Meddommere rekrutteres av kommunen.  Vervet som meddommer innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Neste valg av meddommere er våren 2024.

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Hvor ofte møter en meddommer i retten?

Som meddommer må du regne med deltakelse i 1 – 3 rettssaker pr. år. En sak kan vare ifra en halv dag til å strekke seg over flere uker. Meddommere blir trukket tilfeldig til hver enkelt sak. Du vil delta i både sivile saker og i straffesaker. 

Å bli oppnevnt som meddommer anses som en borgerplikt. Med mindre det foreligger gyldig fritaksgrunn, plikter du å delta i rettssakene du blir innkalt til. 

Vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Drammen kommune. Noen av disse kravene er at:

 • du er folkeregistrert i Drammen kommune
 • du er over 21 år og under 70 år når valget foretas
 • du snakker og forstår norsk
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
 • Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Hvordan bli meddommer?

Det er kommunestyret i Drammen kommune som velger meddommere. Oppnevningen som meddommer gjelder for perioden 01.01.2025 til 31.12.2028.

Dersom du ønsker å bli oppnevnt som meddommer til Buskerud tingrett, ber vi om at du sender en e-post til:  

I e-posten gir du disse opplysningene om deg selv: 
 • Navn
 • Adresse
 • Privat e-postadresse
 • Telefon
 • Utdanning
 • Yrke

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til politikerpost@drammen.kommune.no