Vi har rekruttert de meddommerne vi trenger for denne perioden. Ta likevel kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste. Ny informasjon vil bli lagt ut i forkant av neste valg, våren 2024.

Hva er en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

Disse oppgavene har en meddommer

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Drammen tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Les mer og se film om hva det vil si å være meddommer her 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Drammen kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Drammen kommune
  • du er over 21 år og under 70 år når valget foretas
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Hvordan bli meddommer?

Meddommere rekrutteres av kommunen. Vi har rekruttert de meddommerne vi trenger for denne perioden. Ta likevel kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste. Ny informasjon vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside i forkant av neste valg som er våren 2024.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål om vervet eller til valget av meddommere. Send en e-post til