Hvordan involvere andre innbyggere

En av nærutvalgets oppgaver er å sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen.

Det finnes mange ulike måter å involvere innbyggere på, og det finnes også noen gode råd for å lykkes med dette;

  1. Først bør man bli enige om HVORFOR man vil involvere innbyggere; hva er hensikten – hva ønsker man å oppnå? Det er for eksempel forskjell på om man ønsker å vite hva innbyggere mener om en bestemt sak og å få nye ideer og ønsker til et uteområde som skal utvikles.
  2. Når man er enige om hensikten, kan man diskutere HVEM som bør delta. Det er sjelden at en sak er relevant for alle, og ofte er noen mer berørt enn andre. Man lykkes også oftere med involveringen dersom man spisser målgruppen. Et alternativ er å gi alle informasjon om muligheten til å delta/gi høringsinnspill, men å invitere enkelte grupper/ innbyggere til dialog.
  3. Først når hensikt og målgruppe er bestemt, bør man velge HVORDAN man skal gjennomføre involveringen/medvirkningen. Det finnes mange metoder for hvordan involvere innbyggere og drive medvirkning, her er noen eksempler:

Gjestebud er en god metode for å få innspill fra engasjerte innbyggere som vanligvis ikke stiller på åpne folkemøter. Arrangør for gjestebudet (gjestebudsverten) inviterer andre innbyggere hjem til seg for å diskutere ett eller flere definerte temaer som nærutvalget ønsker tilbakemelding på.

Alle nærutvalg skal ha en egen Facebook-side. Gjennom Facebook kan informasjon deles med lokalmiljøet, mens nærutvalget kan få informasjon om utfordringer, muligheter og behov i kommunedelen. Her kan også invitasjoner til ulike arrangementer deles.

Drammen kommune jobber for å ta i bruk en helt ny digital medvirkningsløsning som heter Decidim. Løsningen er per januar 2023 ikke helt klar til bruk enda. Innbyggere kan opprette egen profil, og få varsler når det legges inn medvirkningsprosesser på temaer som de er interessert i. Nærutvalget kan sette opp egne medvirkningsprosesser i Decidim og invitere kommunedelens innbyggere til å delta i disse.

Nærutvalget kan invitere til åpne møter om ulike temaer. Møtene kan gjennomføres på mange ulike måter (kafedialog, verdenskafé, walk and talk). Husk at det er ikke alle som synes det er like enkelt å ta ordet i storeforsamlinger. Hør med din lokale koordinator om tips og råd.

Et annet tips er å tenke tre opplevelser i en;

  • Enkel servering (mat og drikke er med på å sette stemningen)
  • En opplevelse (litt underholdning, en liten «gave», noe uventet)
  • Mulighet til å komme med innspill

En pop-up handler om å være synlig i kommunedelen, og være tilstede der innbyggerne er. Her inviteres innbyggerne til samtaler om det de bryr seg om, og med denne metoden får nærutvalget et øyeblikksbilde av holdninger til, og meninger om, et bestemt spørsmål i lokalmiljøet. Planlegg hvordan pop-upen skal se ut. Vekk nysgjerrighet!

Faste, årlige arrangementer som Svelvikdagene og Mjøndalsdagene samler innbyggerne i en kommunedel. Gjennom selv å delta med en åpen stand kan nærutvalget komme i kontakt med lokalmiljøet. Standen kan brukes for samtaler med innbyggerne om saker de er opptatt av, men også for å dele informasjon om nærutvalget. Der det ikke er aktuelt å ha stand så kan nærutvalgets medlemmer å rundt og eksempelvis dele ut flyveblader om utvalget og utvalgets arbeid.