Hvordan kan nærutvalget påvirke

Nærutvalgets veier til påvirkning vil variere fra sak til sak og det er ikke alltid at sakene trenger å havne på politikernes bord.

Her er noen eksempler:

Nærutvalget løser saken selv, eller i fellesskap

Noen ganger kan nærutvalget løse saker ved å koble ulike aktører og finne gode løsninger sammen med andre.

Kommunestyret setter årlig av en sum som nærutvalget kan bruke til arrangementer, prosjekter, møter og liknende for å styrke dialogen i kommunedelene.

Kommunestyret setter også av en årlig sum som nærutvalget kan dele ut til lokale aktiviteter og tiltak. Målet er å fremme lokalt initiativ, og pengene kan gis til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet som bygger opp under kommunens visjon «et godt sted å leve». Samler man gode krefter i eget nærmiljø kan små midler føre til store resultater.

Dialog med politikere fire ganger i året

Nærutvalget skal være en gjensidig informasjon- og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte. Politikerne kan bli kjent med befolkningens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer. På den måten kan dialog gi bedre gjensidig forståelse og tillit mellom innbyggere og folkevalgte.

Innbyggerne vil også oppleve at det å bli hørt, ikke nødvendigvis betyr at man får det som man vil. Det er politikernes oppgave å veie ulike hensyn opp mot hverandre, før de tar endelige beslutningene. Dette er viktig i et demokrati.

Dialog med tjenestene om temaer som er viktig for lokalmiljøet

Nærutvalget kan invitere kommunens administrasjon til nærutvalgsmøtene for å utdype temaer innbyggerne er opptatt av. Nærutvalget får informasjon og administrasjonen blir kjent med innbyggernes perspektiv og kanskje finner man nye gode løsninger sammen.

Taletid i politiske møter

Hvis nærutvalget ønsker er det satt av 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter. Nærutvalget kan bruke sin taletid på en sak som skal behandles i møtet, eller til å løfte temaer som ikke står på dagsorden. Nærutvalget må gi beskjed til lokal koordinator om man ønsker å benytte seg av det.

Medvirkning i en planprosess

Når kommunen skal lage planer, følger det en planprosess. Den er delt inn i faser, og viser hvor innbyggere kan involveres og medvirke:

Figur over planprosess i Drammen kommune.
Figur: Planprosess i Drammen kommune.

Medvirkning i en planprosess For noen planer starter planprosessen med et planprogram. Det handler om selve planprosessen; om planens formål, hva som skal diskuteres, om medvirkning og fremdrift. Den legges ut på offentlig høring, som betyr at innbyggere kan komme med innspill før planarbeidet starter.

Som medlem av et nærutvalg vil du få informasjon om hvilke planprosesser kommunen planlegger å gjennomføre i løpet av året. Nærutvalget kan prioritere å følge noen planprosesser spesielt. Det kan i så fall legges inn i samarbeidsavtalen.

Noen ganger kan det være aktuelt å sende høringsinnspill til en plan. I en kommunedel kan innbyggere ha ulike, og også motstridende meninger om en sak. Det kan derfor være greit for nærutvalget å ha tenkt igjennom hvilken rolle man vil ta/ha i saken.

Eksempler:

  • Nærutvalget kan informere innbyggere om saker som er/skal på høring, slik at innbyggere selv kan sende inn høringsinnspill.
  • Nærutvalget kan invitere innbyggere til å uttale seg om en sak, og deretter sende inn høringsinnspill på vegne av, eller for disse. Nærutvalget bør i forkant ta stilling til hvordan innspillene skal komme frem i høringsinnspillet; for eksempel om alle innspill skal listes opp, om innspillene skal oppsummeres i noen felles punkter, og hvordan eventuelle motstridende innspill skal presenteres. Nærutvalget bør også ha tenkt igjennom om høringsinnspillet skal sendes av innbyggerne i nærutvalget* på vegne av kommunedelen eller på vegne av de som har deltatt.

    *Som politiker i nærutvalget kan du delta i dialogen med innbyggere om høringer, men du kan ikke være med som innsender av høringsinnspill. Grunnen til det er at dere som politikere skal behandle saken i etterkant. Som politiker må du bruke andre veier inn for å fremme ditt syn.

    NB: alle høringsinnspill er offentlige.

Rammesaker

Hver vår behandler kommunestyret en «rammesak». I rammesaken gir politikerne de første signalene på hvilke prioriteringer de vil rådmannen skal forholde seg til i arbeidet med handlings- og økonomiplan. Politikerne kan i forbindelse med kommunestyrets behandling av rammesaken be rådmannen om å prioritere eller utrede saker nærutvalget er særlig opptatt av.

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen er den årlige oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel. Planen har et fireårs perspektiv, og vedtas i desember hvert år. Budsjettet for det kommende året er en del av behandlingen.

Innbyggere i nærutvalget kan sende innspill til handlings- og økonomiplan.

Innspillene blir lagt med som vedlegg når politikerne skal behandle saken.