Kommunikasjonsplan for nærutvalgsordningen

Hensikten med kommunikasjonsplanen er å identifisere målrettede tiltak som kan gjøre nærutvalgsordningen mer kjent, samt avklare hvem som gjør hva i kommunikasjonsarbeidet.

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 kommunedelene. Nærutvalgene skal skape lokalt engasjement og bidra til at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø.

Mål med kommunikasjonen

 • Gjøre nærutvalgsordningen bedre kjent (rolle/mandat og funksjon)
 • At innbyggere vet at og hvordan de kan melde inn saker til sitt nærutvalg
 • Vise frem saker der nærutvalgene har vært involvert

Hvem gjør hva i kommunikasjonsarbeidet

Både Drammen kommune og nærutvalgene selv har et ansvar for kommunikasjonen rundt nærutvalgene.

Kommunens ansvar

Drammen kommune har det overordnede ansvaret for å gjøre nærutvalgsordningen kjent. Ansvaret er fordelt mellom lokaldemokratikoordinator og kommunikasjonsstaben.

Lokaldemokratikoordinator

 • Har det overordnede ansvar for kommunikasjonsplanen. Koordinerer kontakten mellom nærutvalgene og kommunikasjonsstaben.
 • Hovedansvaret for at informasjon om nærutvalgsordningen er
  oppdatert på kommunens nettside.

Kommunikasjonsstaben (etter forespørsel fra lokaldemokratikoordinatoren)

 • Gjennomføre større, felles kommunikasjonstiltak som besluttes
  iverksatt, herunder både planlegging, utvikling, produksjon og publisering. Et eksempel på dette er rekruttering til nærutvalgene.
 • Rådgivningsbistand, som for eksempel hvordan få mediene interessert i en sak, eller opplæring i bruk av Facebook.
 • Lage enhetlig profil på for eksempel nærutvalgenes Facebook-side, samt lage maler for trykksaker/flyers.

Nærutvalgenes ansvar

Nærutvalgene har det overordnede ansvar for å gjøre sitt nærutvalg kjent i kommunedelen via de prioriterte kanalene (se under), samt synliggjøre lokale saker som nærutvalgene har prioritert gjennom sin
samarbeidsavtale.

Målgrupper for kommunikasjonsarbeidet

 • Målgruppen for kommunens kommunikasjonsarbeid er alle innbyggere i kommunen.
 • Målgruppen for nærutvalgenes kommunikasjonsarbeid er alle innbyggere i kommunedelen.

For nærutvalgene kan det være aktuelt å prioritere enkelte målgrupper ut i fra sak/tema (hvem ønsker vi å nå og hvordan når vi dem). Basert på kunnskap om den enkelte kommunedel bør nærutvalgene lage en oversikt over aktuelle målgrupper i kommunedelen (for eksempel elevråd, FAU, lag/foreninger, engasjerte enkeltpersoner, media).

Budskap

Budskapet vil variere ut i fra hensikten med kommunikasjonen.

Når kommunen eller det enkelte nærutvalget skal fortelle hva nærutvalgsordningen er, kan dette brukes:

Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker av betydning i sitt lokalmiljø.

Tiltak

Gjennom året bør det gjennomføres en rekke kommunikasjonstiltak. Både kommunen og nærutvalgene skal utarbeide en årlig tiltaksplan som konkretiserer dette. Den årlige tiltaksplanen er en del av kommunikasjonsplanen.

Prioriterte kanaler

Siden det er store variasjoner mellom målgruppene med hensyn til hvilke kanaler de forholder seg til, må det tas i bruk en rekke kanaler og måter å informere på.

Under ser du hvilke kanaler som kommunen og nærutvalgene først og fremst skal ta i bruk.

Prioriterte kanaler:

 • Drammen kommunes nettside.
 • Kommunens egen Facebook-side og Instagram-konto.
 • Trykksaker (roll-up, plakater, flyers) til for eksempel bibliotek,
  legekontor og knutepunkt.
 • Workplace (intern kommunikasjonskanal for ansatte i kommunen).

Prioriterte kanaler:

 • Facebook-side for eget nærutvalg.
 • Årlig innbyggerdialog jf. reglement (nærutvalgene velger selv hvordan
  dette gjøres).

Evaluering

Både kommunen og nærutvalgene evaluerer årlig kommunikasjonsarbeidet.

Hva har fungert bra og dårlig? Har innsatsen ført frem? Tips: se på statistikk fra Facebook, snakk med samarbeidspartnere, har det vært relevante artikler eller leserinnlegg i lokale medier etc.).

Økonomi

Kommunen dekker kostnader for å oppfylle kommunens ansvar knyttet til kommunikasjonsplanen (produksjon av kommunikasjonstiltakene, lønn).

Nærutvalgene dekkes kostnader for å oppfylle nærutvalgenes ansvar knyttet til kommunikasjonsplanen. Gjennom handlings- og økonomiplan setter kommunestyret årlig av en sum til hvert av nærutvalgene. Midlene skal benyttes til å gjennomføre innbyggerdialog, møter, markedsføring og liknende. Dette inkluderer også eventuelle betalte innlegg på Facebook.