1. Formålet med planen og prosess

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede strategiske areal- og byutviklings-politiske styringsverktøy. Kommuneplanens arealdel 2014–36 hører sammen med og følger opp kommuneplanens samfunnsdel, Drammen 2036: Byvekst med kvalitet som ble vedtatt av Bystyret juni 2013 og bygger på Buskerudbysamarbeidets strategiske areal- og transportplanarbeid.

Planarbeidet er en videreføring av det strategiske kommuneplanarbeidet fra 2003, men planarbeidets tidshorisont er lenger og vekstperspektivet større enn tidligere. Det henger sammen med de muligheter og utfordringer Drammen nå står overfor og de behov for strategiske grep disse gir (mer om dette snart).

Kommuneplanens arealdel er en overordnet, langsiktig strategisk rammeplan for byutvikling. Planen skal gi forutsigbarhet for ønsket byutviklingsretning på lang sikt: vise planreserve for utvikling, klargjøre strategiske sammenhenger og hovedgrep, tydeliggjøre rammer for vern og utvikling, og gi rammer for andre, mer detaljerte planprosesser for utpekte transformasjons-områder og infrastrukturtiltak. Samtidig er kommuneplanens arealdel et saksbehandlingsverktøy som skal gi forutsigbare rammer for behandling av plan- og byggesaker i områder av kommunen og for typer tiltak der det ikke stilles plankrav.

Planbeskrivelsen beskriver bakgrunnen for planarbeidet og innholdet i planen. Planbeskrivelsen kan leses som en fortelling om den byutvikling som ønskes, og en forklaring på hva planen styrer og hvorfor. Sammen med planbeskrivelsen hører plankart og bestemmelser, som er den juridiske delen av planen. Dette utgjør «planverktøyet».

Oppbygging av planmaterialet er derved som ved kommuneplan 2003-14:

  • Planbeskrivelse som beskriver mål, ønsket utvikling, faktagrunnlag, utdyping av temaer (med henvisning til vedlagte underlagsrapporter, delstrategier og temakart)
  • Plankart, med bestemmelser og retningslinjer

Det er lagt vekt på å synliggjøre sammenhenger mellom vedtatte overordnede bystrategiske hovedmål, langsiktige mål og strategier og hvordan dette er fulgt opp i denne arealplanen, og samtidig synliggjøre «hva er nytt og hva er ikke nytt» i forhold til forrige utgave av kommuneplanens arealdel. Det innebærer at utdrag av strategiske analyser og drøftinger av innspill, analyser av situasjon, utviklingstrekk, utfordringer og muligheter i større grad er trukket inn i denne planbeskrivelsen enn det som har vært vanlig for kommuneplanens arealdel.

Prosess

Bakgrunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel er bystrategien DRAMMEN 2036 som ble vedtatt av Bystyret 18. juni 2013.

Bystrategien DRAMMEN 2036

Første del av kommuneplanarbeidet ble gjennomført med bystrategien DRAMMEN 2036: Byvekst med kvalitet som ble vedtatt av Bystyret 18. juni 2013. Bystrategien er kommuneplanens samfunnsdel og inneholder mål og strategier for hele kommunen. Kommuneplanens arealdel hører sammen med, og følger opp bystrategien, og skal fastlegge arealutviklingen i kommunen.

Planprogram

Bystyret vedtok oppstart og høring av planprogram for kommuneplanens arealdel 18. juni 2013. Planprogrammet gjorde rede for formål med planarbeidet, hvilke tema som ville tas opp, hvilke konsekvenser som skulle utredes, samt hvordan prosessen skulle gjennomføres. Planprogrammet ble vedtatt av Bystyret 17.12.13 og frist for innsendelse av arealinnspill ble satt til 31.12.13.

Forhåndsdrøftingsseminarer

Det ble gjennomført forhåndsdrøftingsseminarer med politikere, næringsliv og innbyggere i løpet av første halvår 2014. Hensikten med seminarene var å informere om og få synspunkter på hovedtrekkene i planforslaget før endelig planforslag ble utarbeidet. Presentasjoner, oppsummeringer og innspill fra alle seminarene ligger på kommunens nettsider:

  • Handel- og senterstruktur 15. januar: Seminaret ble arrangert i samarbeid med Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening. Seminaret inneholdt presentasjoner fra kommunen, BVD, og eksterne fagkonsulenter. Det ble gjennomført en workshop hvor deltagerne kunne komme med innspill til videre arbeid med handel og senterstruktur.
  • Formannskapsseminarer 11. mars, 18. mars og 4. april: Seminarene tok opp de viktigste problemstillingene knyttet til videre byutvikling i Drammen både tematisk og geografisk. Innholdet i disse halvdagsseminarene dannet grunnlaget for presentasjonene til fagdagen og bydelsseminaret.
  • Fagdag 19. mai: Seminaret var primært rettet mot profesjonelle aktører (næringsliv, utbyggere, organisasjoner),men var åpent for alle. Det var lagt opp til spørsmål og svar i plenum.
  • Bydelsseminar 21. mai: Seminaret henvendte seg til hele Drammens befolkning og fokuserte på muligheter og utfordringer i de enkelte bydelene. Etter felles presentasjoner fra kommunen ble det gjennomført bydelsvise gruppediskusjoner.

Høring av planforslaget

Bystyret vedtok 28.10.2014 at rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2036 kunne legges ut til offentlig høring. Planforslaget lå ute på høring 14. november 2014 til 15. februar. Det kom inn i alt 113 høringsinnspill fra myndigheter, nabokommuner, utbyggingsinteresser, lag og foreninger og enkeltpersoner.

Bydelskonferanser

Drammen kommune arrangerte bydelskonferanser om kommuneplanens arealdel i alle de åtte bydelene i januar 2015. Møtene ble ledet av byens politikere som presenterte planforslaget og styrte den påfølgende diskusjonen. Det kom en rekke innspill fra befolkningen til arealdelen og andre planer og prosesser som kommunen arbeider med.

Temamøter

Det ble arrangert to åpne temamøter i forbindelse med høringsperioden. Det første møtet handlet om hovedtrekkene i arealdelen med fokus på planens strategier for byutvikling med kvalitet. Det andre møtet tok opp problemstillinger rundt bygging av høyhus i Drammen. Begge møtene var godt besøkt og ga gode innspill til planarbeidet.

Åpen høring

Den åpne høringen 3. februar var en anledning for alle interesserte til å fremlegge sine synspunkter på planforslaget direkte til formannskapet. Presentasjoner og referater fra bydelskonferansene, temamøtene og den åpne høringen finnes på kommunens nettsider.