10. Konsekvensutredning

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal kommuneplanens virkninger for miljø og samfunn utredes. Utredningene skal gjennomføres på et overordnet nivå, og samtidig være beslutningsrelevante for konkrete forslag til arealbruk og bestemmelser.

Konsekvensen av større endringer i eksisterende områder, og alle nye utbyggingsområder er vurdert.

Det er gjort en samlet vurdering av planforslaget sett opp mot framskrivinger av dagens utviklingstrender (0-alternativet).

I planprogrammet for kommuneplanens arealdel fastsatt 15.10.2013, er det klargjort hvilke tema som skal vurderes. De enkelte temaene er nærmere beskrevet i kapitlene over, og gir grunnlaget for vurderingen av konsekvenser. I dette kapitlet om konsekvenser fokuseres det på vurderingene, mens det vises til de tidligere kapitlene for utfyllende informasjon.