6.2 Grønnstruktur

Bystrategimål

Drammen skal være en vakker, ren og trygg by.

Skolene skal være aktivitetssentra for sine bydeler.

Ta vare på kulturlandskap og landbruksarealer utenfor bykjernen.

Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse.

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Byens fysiske struktur skal være robust mot flommer og ekstremvær som følge av klimaendringer.

Arealutnyttelse og transportsystem skal tilrettelegge for miljø- og klimavennlig atferd.

Strategier

 • Områdeutvikling og investeringer skal prioriteres der dette kan gjennomføres som samarbeid mellom kommunen, andre offentlige etater og private. Sørge for en helhetlig planlegging av store nye boområder for å sikre fortetting med gode kollektivløsninger og velutviklet infrastruktur
 • Sikre sammenhengende grøntområder
 • Sikre og utvikle gode forhold for fysisk aktivitet i nærmiljøet
 • Sikre god merking og tilgjengelighet til turområder og marka
 • Løse byveksten gjennom høyere andel av boliger og arbeidsplasser innenfor dagens byområde, med begrensede nye inngrep i natur og landbruksområder

Mål for planarbeidet

 • De blågrønne kvalitetene i Drammen skal ivaretas og videreutvikles
 • Hele befolkningen skal ha tilgjengelighet til et sett av varierte, gode lavterskel aktivitets- og rekreative tilbud

Tiltak i planen – i byggesonen

 • Overordnet strategi for utvikling av grønnstruktur og fellesarenaer legges til grunn for videre planarbeid (Bestemmelsene pkt 3.1)
 • Krav til at områdeplanene for transformasjonsområdene avklarer den overordnede grønnstruktuen (Bestemmelsene pkt 1.2)

Bakgrunn og begrunnelse

Drammen by skal vokse og vi blir stadig flere. Dette øker bruken av eksisterende struktur av parker, lekeplasser, aktivitets- og rekreasjonsområder og skaper et behov for flere byrom – urbane og grønne, som kan sikre at byen utvikles med kvalitet for sine innbyggere. For å sikre at det fremtidige behovet for aktivitets-, møteplasser og rekreasjonsarenaer dekkes, må dagens blågrønne struktur ivaretas og videreutvikles.

Elva og de grønne åsene som rammer inn byen, gir Drammen by en unik beliggenhet med naturgitte forutsetninger for å kunne tilby gode aktivitets- og rekreasjonsarenaer til sine innbyggere.

I visjonene om Naturbania lå ønsket om å skape den urbane byen med nærhet til marka, elva og fjorden. Visjonen ble videreført i Kommuneplan for Drammen 2007 – 2018. Gjennom kommuneplanperiodene etter dette har grensen mot marka blitt opprettholdt som et ledd i strategien hvor de bynære markaområdene vurderes som en del av byens hovedattraksjoner og kvaliteter. Elvepark og turveier har vært satsningsområde for fysiske tiltak.

To parkbilder.
Bildet viser et fotografi fra Drammen elvepark.

De senere år har det vært stor utvikling i byens rekreasjonskvaliteter med opparbeidelse av et sammenhengende turveisystem langs elva gjennom hele byen, nye tverrforbindelser som Ypsilon og Øvre Sund bru med god tilrettelegging for myke trafikanter. Nye byrom, parker og lekeplasser har gitt et nytt sett av møteplasser i tilknytning til turveiene. Totalt sett har tilgjengeligheten for myke trafikanter og byens attraksjons- og opplevelseskvaliteter økt. Slike lavterskeltilbud bidrar til å bringe byens befolkning sammen ved å være et gratis og attraktivt tilbud for alle.

Inntil nå har satsningen i hovedsak fokusert på de sentrumsnære områdene, byaksen og områdene langs elva. I den videre utviklingen av byen skal det satses på nærmiljøer med hovedfokus på utvikle tilgjengelighet til et sett av varierte, gode lavterskel aktivitets- og rekreative tilbud til hele befolkningen i alle bydelene.

Utfordringene fremover vil handle om å bruke veksten og behovene som dette vil skape - for nye arenaer til aktivitet, lek, rekreasjon og som møteplass for befolkningen, til å legge til rette for gode og attraktive bomiljøer med nærmiljøfunksjoner i alle bydelene. Det er også en utfordring å få til gode forbindelser og et godt bymessig samspill mellom sentrum og de andre bydelene.

Bilde av lekeplass i Drammen park
Bildet viser grønnstrategisk temakart

Prioriterte tiltak som må sikres gjennom videre planprosesser
Prioriterte tiltak som må sikres i områdeplaner eller gjennom andre planprosesser for å realiseres, er vist med nummerering på temakart:

 1. Forbindelseslinjer gjennom området Travbanen/Berskaug. Nye parker og byrom.
 2. Forlengelse av elvepromenaden vestover
 3. Tverrforbindelse(r) over elva vest for Landfalløybrua
 4. Tverrforbindelse over jernbanen ved Gulskogen Vest. Nye parker og byrom.
 5. Nye parker og byrom mellom Øvre Sund bru og Landfalløybrua
 6. Tverrforbindelse over jernbanen ved Gulskogen nord og Sundland. Nye parker og byrom.
 7. Styrke tverrforbindelsen over elva mellom Bragernes – Holmenokken – Strømsø
 8. Videreføre elvepromenade/gang-, sykkelforbindelse mot fjorden forbi Tangen og Glassverket. Nye byrom, aktivitetsområder, park- og møteplasser
 9. Nye møteplasser og aktivitetsområder og kobling mot Åskollen ved Knive
 10. Tverrforbindelser gjennom Skalstadskogen og ut i marka. Nye park og møteplasser
 11. Bedre forbindelse mot marka og uformelle parker/møteplasser i Konnerud sentrum
Bildet viser satsingsområder for gående og syklende

Kartet viser viktige satsningsområder for gjennomføring av forbindelser for gående og syklende, samt møteplasser,
parker eller aktivitetsområder med behov for bedret tilgjengelighet, tilrettelegging eller opparbeidelse.