6.6 Skole og idrett

Bystrategimål

Drammen skal være en vakker, ren og trygg by.

Skolene skal være aktivitetssentra for sine bydeler.

Trygge skoleveier som innbyr til å gå og sykle hele året.

Drammens innbyggere skal være fysisk aktive og ha god helse.

Innbyggerne gis gode muligheter til å utøve idrett.

Alle barn skal ha trygge og gode oppvekstvilkår.

Strategier

  • Områdeutvikling og investeringer skal prioriteres der dette kan gjennomføres som samarbeid mellom kommunen, andre offentlige etater og private. Sørge for en helhetlig planlegging av store nye boområder for å sikre fortetting med gode kollektivløsninger og velutviklet infrastruktur
  • Sikre sammenhengende grøntområder
  • Sikre og utvikle gode forhold for fysisk aktivitet i nærmiljøet
  • Utbygging av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg rundt skoler prioriteres ut fra skolens og bydelens behov

Tiltak i planen

  • Løse nytt skolebehov i områdeplaner og transformasjonsområder
  • Hindre nedbygging av skolegårder og tilhørende grøntområder
  • På Stømsø reserveres fortsatt Stømsø skole og Gamle Handelsgym for offentlige oppvekstformål

Bakgrunn og begrunnelse

Med den forventede befolkningsveksten skapes det press på eksisterende skoler og idrettsområder. Barne og ungdomsskolene i Drammen vil på sikt ha behov for utvidelser og i noen bydeler med større vekst, vil det være behov for nye skoler. Dette gjelder blant annet Gulskogen og Åskollen/Tangen. Skoletomter og skoleutviklingen i disse områdene håndteres i større områdeplaner hvor areal til nye skoler (og idrettsanlegg) må avsettes.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv signaliserer en rekke behov og utviklingsplaner for idrettsanlegg, blant annet flerbrukshaller. Disse inngår i reguleringsplaner eller områdeplaner og blir håndtert gjennom disse prosessene. For eksempel inngår flerbrukshall på Brandenga i reguleringsplan for Brandenga skole, flerbrukshall på Fjell i reguleringsplan for Fjell sentrum og Fjell skole, friidrettshall på Berskaug som del av områdeplan for Travbanen-Berskaug mv.

I tråd med bystrategien skal det satses på skolen som nærmiljøanlegg for sine bydeler. Dette styrkes ved lokalisering av idrettsarenaer og flerbrukshaller ved og nær skolene. Mange av skolene har per i dag eldre gymsaler med svært dårlig kapasitet (200–300 kvm), og behovet for nye flerbrukshaller må i tiden fremover bidra til å løse skolenes, så vel som idrettens hallbehov.

De «grønne» idrettsområdene (idrettsparkene) i byen er verdifulle nærmiljø- og aktivitetsanlegg og endel av den helhetlige grønnstrukturen i byen. Dissearealene er av stor betydning som lavterskeltilbud for barn og unges muligheter til utøvelse av fysisk aktivitet i nærmiljøet, både i organisert og egenorganisert form. Åpne grønne idrettsområder gir rom for flerbruk, opplevelseskvalitet for forbipasserende og tilgrensende areal (for eksempel park- og lekeareal) som bidrar til møteplasser mellom mennesker.

Utfordringen fremover vil handle om å sikre skolenes uteområder, tilliggende grøntområder og sikre areal til skoleutvidelser og flerbrukshaller. Skolenes uteområder og tilbudet av hallkapasitet er begrenset ved mange av skolene og i nærmiljøene. Dersom man velger å bygge ned eksisterende skolegårder eller idrettsparker i og ved skolene til haller og skolebygg, vil dette redusere skolenes kvalitet og muligheten for å utvikle skolens nærmiljøfunksjon.

Framtidens skolebehov er vurdert i egen analyse (Barnehage- og skolebehovsanalyse, vedlegg 21) og det er gjennomført en egen analyse av arealreserver og utvidelsesmuligheter i tilknytning til eksisterende skoler (Notat om skolebehov, arealregnskap og utvidelsesmuligheter, vedlegg 26)

På Konnerud har skolene tilstrekkelig plass rundt seg til å håndtere framtidig utvidelsesbehov uten ytterligere planavklaring.

På Gulskogen vil det på sikt bli behov for en barneskole og en ungdomsskole til. Dette kan håndteres på ulike måter, ved etablering av en helt ny skole, ved utvidelse av eksisterende skoler (Rødskog og Gulskogen). Rødskog egner seg bedre som utvidet barneskole grunnet idretts/nærmiljøanlegg i umiddelbar nærhet, mens Gulskogen skole i framtiden kan vurderes utvidet som ungdomsskole. Videre arealbehov og løsninger må utredes og håndteres i forbindelse med områdeplanarbeid på Gulskogen nord og evt Gulskogen vest.

Utvidelse av Fjell skole og Brandengen skole håndteres gjennom pågående reguleringsplanarbeid.

I området Strømsø/Åskollen vil det på sikt bli behov for en ungdomsskole til, samt storbarnehage. Strømsø skole og Gamle handelsgym er mulige lokaliseringsalternativer for dette og anbefales derfor ikke om-disponert fra offentlig oppvekstformål til by/boligutvikling nå.

På Åssiden er skolenes arealsituasjon presset og skolene vil få behov for utvidelse på sikt. Noe av dette kan håndteres gjennom reguleringsplanarbeid. Evt behov for ny skole må utredes i forbindelse med områdeplanarbeid for Travbanen/Berskaugområdet.