6.7 Støy

Bystrategimål

Støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel i Drammen ivaretas.

Mål for planen

  • Legge til rette for en miljøvennlig byutvikling som bidrar til mindre produksjon av trafikkstøy på sikt slik at færre over tid blir eksponert for trafikkstøy.
  • Stille krav til tiltak for å redusere innbyggere for eksponering for støy.
  • Stille krav til at arealbruk tilpasses støysituasjonen.

Tiltak i planen

  • Avvikssonen for støy er tilpasset Buskerudbyens og kollektivutredningens framtidige byutviklingsområde (se kart).
  • Bestemmelser om støy (pkt 6.4 og 7.4).

Bakgrunn og begrunnelse

Støy er et av miljøproblemene som berører flest mennesker i Norge. Støybelastning er en utfordring typisk for byer. Den største støykilden i Drammen er veitrafikken. De fleste støytiltakene i byen retter seg derfor inn mot å redusere eller skjerme beboere mot trafikkstøy. Jernbane, bygg- og anleggsvirksomhet, havneaktivitet m.m kan også være støykilder.

Retningslinje T-1442 anbefaler at det utarbeides støysonekart med gule og røde soner for særlig støyutsatte områder. I tillegg kan kommunene fastsette avvikssoner der støy kan håndteres mer lempelig av hensyn til viktige føringer i overordnet rikspolitiske retningslinje om samordnet areal- og transportplanlegging. Stille områder anbefales også sikret i kommuneplanen.

For støyfølsomme bruksformål skal forurensningslovens krav til innendørs støy være oppfylt. Fortolkningene av støyretningslinjene vil dermed i stor grad rette seg mot tilgang til lite støyutsatte uteoppholdsarealer og muligheter for å ha åpne dører og vinduer mot stille side.

Utsnitt fra støysonekart for vei og jernbane i Drammen

Avvikssone

Avgrensning av avvikssonen har dels grunnlag i det forhold at Drammen er regionhovedstad. For øvrig er det tatt utgangspunkt i sentrumsområder og eksisterende og fremtidige knutepunkt for kollektivtrafikk. Videre, med hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging, er det nødvendig å sikre handlingsrom innenfor fremtidige utviklingsområder med høy tetthet. Dette for å kunne håndtere forventet sterk byvekst i Drammen.

Det er også viktig å legge vekt på at Drammen lenge har prioritert fortetting i bybåndet, i tråd med retningslinjene for areal- og transportplanlegging. Og at derfor er her mye av potensiale for nye boliger befinner seg.

Avvikssonen tar utgangspunkt i avgrensingen gitt i kommuneplanen av 2008, med en utvidelse i bybåndet langs de høyfrekvente kollektivtraseene (vestover) og et stykke utover Svelvikveien.

Temakart for støysoner

Stille områder

I sentrumsplanen er det avsatt tre stille områder: Bragernes kirkegård, Strømsø kirkegård og del av Drammen park. Nye tiltak i nærheten av de stille områdene skal ikke påføre disse områdene merkbart høyere støynivå. Ved etablering av nye parker og byrom bør stillhet vektlegges som en kvalitet man tar hensyn til ved utformingen.