8. Leseveiledning til plankartet

Planen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 som er ny siden forrige kommuneplan. Oppbygging av plankart med tilhørende bestemmelser er gjort etter ny lov og tilhørende kartforskrift. For å tydeliggjøre de strategisk viktige grepene i plankartet, er det gjort en grafisk endring i forhold til kartforskriftens fargekoder for transformasjons-områdene. For å gjøre temakart for støy og flom mer leservennlige, er områdene vist med farger i stedet for skravur. All sosi-koding er i henhold til kartforskriften.

  • De strategisk viktige byutviklingsområdene – transformasjonsområdene A-G og O er vist på kartet med brun/hvit stripete skravur. Dette er områder som skal utvikles med bymessig bebyggelse og blandede formål. Formålet er nytt i forhold til forrige kommuneplan (av 2008).
  • Områdene som har gul/hvit stripete skravur tilsvarer områdene som i kommuneplanen av 2008 hadde heldekkende gul farge og het områder for byutvikling. Benevnelsen og innholdet i formålet videreføres.
  • Alle områder som videreføres med uendret arealbruk fra forrige kommuneplan, er vist som eksisterende områder. Det gjelder uavhengig av om de er regulert eller ikke, utbygd eller ikke. Bare utbyggingsområder som er lagt inn som nye områder i forhold til forrige kommuneplan er vist som framtidige områder. Det vil si at betegnelsen «eksisterende» relaterer seg til at området allerede er avklart som utbyggingsområde, mens «framtidig» relaterer seg til at det avklares gjennom denne kommuneplanen.