Kulturminneregistrering

Kommunen har utført registrering av kulturminner

Dive analyser

DIVE Bragernes rapporten (pdf)
DIVE Strømsø rapporten (pdf)

Informasjon om DIVE-analyse fra riksantikvaren:

DIVE er et analyse- og prosessverktøy for bruk i arealplanlegging, konsekvensutredninger, kulturminneforvaltning, utvikling av kulturminneplaner med mere.

Analysemetoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i by- og stedsutvikling.

DIVE er en kulturhistorisk stedsanalyse som gjennomføres i fire trinn:

Beskrive (Describe): opprinnelse, utvikling og historisk karakter
Fortolke (Interpret): historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
Vurdere (Valuate): muligheter, begrensninger og tålegrenser
Aktivere (Enable): handlingsrom, anbefalinger og oppfølging

Krigens kulturminner i Drammen

I 2015 var det 75/70 år siden 2. verdenskrig i Norge, og Klima og miljødepartementet og Riksantikvaren oppfordret i brev i starten av året kommunene til å finne fram til relevante kulturminner fra krigstiden. Det ble oppfordret til bred lokal prosess.

Drammen kommune engasjerte Jo Sellæg og Audun Knappen til å utarbeide et grunnlag, som ble kvalitetssikret i en referansegruppe med representanter fra Buskerud fylkeskommune, Drammen forsvarsforening, NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, som i referansegruppa også representerte Norske reserveoffiserers forbund) og Drammen Historielag. I gruppa deltok også en representant for de generasjonene som opplevde krigsårene i byen.

Resultatet av arbeidet foreligger nå her:
Krigens kulturminner i Drammen (pdf)

Her ligger brevene som gir bakgrunnen for arbeidet:
Brevet fra Klima og miljødepartementet (pdf)
Brevet fra Riksantikvaren (pdf)

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (pdf)

Vedlegg:

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for ny arealdel, har Drammen kommune gjennomført en kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer med vekt på bygninger og bygningsmiljøer i gamle Svelvik kommune.

Kartleggingen tok utgangspunkt i den tidligere SEFRAK-registreringen som ble gjennomført på 1980-90-tallet. SEFRAK (Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge) var et nasjonalt prosjekt for registrering av bygninger eldre enn år 1900 (noe steder også yngre enn dette). Kommunen ønsket imidlertid også å registrere kulturminner/kulturmiljøer fra 1900-tallet.

Målet med registreringen var å få kunnskapsnivået om den verneverdige bebyggelsen i Svelvik opp på samme nivå som i de gamle kommunene Drammen og Nedre Eiker. Dette gir muligheter for en helhetlig forvaltning av kulturminneverdiene i den nye storkommunen. I tillegg til kommuneplanens arealdel, vil registreringene også inngå i arbeidet med ny kulturminneplan som mest sannsynlig vil starte opp i 2023.

Registreringen i seg selv innebærer ikke noe formelt vern, eller endring for huseier i forhold til evt. byggesøknader om endringer, rivning og lignende. Et eventuelt vern vil vurderes i forbindelse med ny arealdel til kommuneplanen som vil bli lagt ut på høring før vedtak.

Kulturhistorisk analyse (DIVE) for Berger, Svelvik og rapport med kartlegging av kulturminner og kulturmiljøer i tidligere Svelvik kommune finner du i lenkene under