Planregister

Planregisteret er et system for å holde orden på gjeldende arealplaner, planforslag, dispensasjoner med videre, og enkelt gi publikum innsyn. Planregisteret gir en samlet oversikt over tillatt bruk og vern av arealene i kommunen etter plan- og bygningsloven, samt planforslag som er under behandling.

Planregisteret består av en kartdel, som er publisert i kommunes webkart, og en bokdel:

  • Bokdelen inneholder en opplisting av alle arealplaner i kommunen, inkludert planforslag og planer som er opphevet/utgått. Til hver plan er det knyttet informasjon om planens behandling, og aktuelle dokumenter som gjelder for planen: kunngjøring, eventuelle innsigelser, reguleringsbestemmelser, plankartet slik det ble vedtatt (pdf med ordførers signatur), med mer.
  • Bokdelen gir også oversikt over dispensasjoner som er gitt i den enkelte plan. 
  • Det er egne kartbaser i webkartet for henholdsvis reguleringsplan, bebyggelsesplan, kommuneplan og kommunedelplan. Du velger hvilke arealplaner du vil se på i kartlagslisten i webkartet.
  • Arealplaner kan bli endret, eller det blir gitt dispensasjon fra arealplan. Bokdelen blir fortløpende endret med informasjon om saksbehandlingen, sammen med kartdelen.
  • Det er viktig å merke seg at det er i kartdelen du finner gjeldene plankart med alle endringer. Pdf-utgaven av plankartet i bokdelen er kun et øyeblikksbilde, og vil ikke bli oppdatert med eventuelle endringer. 
    Lær om bruk av planregister