Skiltvedtekter (for skilt og reklame)

Vedtekter til plan- og bygningslovens § 107. Vedtatt av Drammen bystyret 29.05.01.

1. Generelt

1.1 Formål: Plan- og bygningslovens §§ 93 og 107 sammen med denne vedtekten setter rammer for bruken av skilt og reklame i Drammen kommune. Formålet med vedtektene er å få skilt- og reklameinnretninger til å bidra til et estetisk godt, funksjonelt og trafikksikkert utemiljø.

1.2 Skilt og reklame skal ha en utførelse som ivaretar estetiske hensyn. Ved plassering av skilt og reklame skal det. tas hensyn til bygningens utforming og evt. bevaringsverdi, utearealenes organisering og nabolag. Forholdet til allerede oppført skilt og reklame på bygningen/ eiendommen skal spesielt vurderes.

1.3 Definisjoner:

 • Skilt: Innretning med informasjon om stedlig virksomhet, som ikke inneholder reklamebudskap.
 • Reklame: Innretning for formidling av budskap om varer, tjenester eller arrangementer.

1.4 Kommuneplanens arealdel er utgangspunkt. for inndelingen av kommunen i ulike områder etter formål.

1.5 Hjemmel: Vedtektene er gitt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3. Vedtektene
er saksbehandlet etter § 4 i samme lov og stadfestet av kommunaldepartementet (dato).

2. Søknad, tillatelse, dispensasjon

2.1 Oppføring av skilt og reklame, herunder alle faste og midlertidige innretninger i eller rettet mot det offentlige rom, er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §93 g og §107. For de samme innretningene og skilt- og reklameinnretninger rettet mot trafikken, kan i tillegg veglovens § 33 komme til anvendelse.
Unntak: Ubelyste skilt flatt på vegg som alene eller i kombinasjon med andre skilt- og reklameinnretninger har en samlet annonseringsflate som er mindre enn 1 m2 krever verken søknad eller melding. Øvrige regler i plan- og bygningsloven og i denne vedtekt skal ivaretas av tiltakshaver.
På/i bevaringsverdige bygninger og områder kreves likevel tillatelse.

2.2 Dispensasjon fra denne vedtekt kan gis når det foreligger særlige grunner. Særlige grunner kan knyttes opp mot estetiske hensyn, slik som spesielt god kvalitet i utformingen og at tiltaket vil være godt tilpasset eller til berikelse for stedet.

3. Reklame; områdehensyn

3.1 Reklame kan tillates:

 • I sentrum eller bydelssentra i forbindelse med offentlig møblering (busskur, bysykkelstativ, info-tavler etc.).
 • I sentrum tillates ellers ikke reklametavler eller frittstående reklameinnretninger.
 • I næringsområder og områder med blanda formål (bolig/næring).

3.2 Områder hvor reklame ikke tillates:

 • I eller mot grøntområder; landskap-, natur-, frilufts- og friområder (parker, lekeplasser, grøntdrag etc.).
 • Ved eller mot elva og fjorden eller ved plasser i byområdene (Gml.Kirkepl., Grev Wedels pl., Losjepl., Høy torget, Mads Wiels pl., Gyldenløves pl.), på eller i offentlige og bevaringsverdige bygninger og områder.
 • Boligområder. Unntak: Mindre reklame på forretninger, kiosker og offentlig møblering kan
  likevel tillates i den grad dette ikke sjenerer beboere i området.
 • Ved eller rettet mot inn- og utfartsårene. Unntak: Reklame i forbindelse med offentlig møblering kan tillates.
 • Ved offentlig vei tillates ikke frittstående reklame.

4. Skilt og reklame; plassering på bygning eller eiendom

4.1 Skilt og reklame skal tilpasses bygningens arkitektur og ikke dekke over fasadeelement som gesimsbånd, vindu. søyle, dekorelement e.l. Lysende skilt- eller reklameinnretninger skal ikke være til sjenanse for boliger.

4.2 Skilt:

 • Skilt skal plasseres mellom 1. og 2. etasje eller på 1. etasje som fasadeskilt og/eller uthengtskilt; som hovedregel ett fasadeskilt og ett uthengtskilt pr. virksomhetsfasade. Unntatt fra dette er områder med næring, kjøpesentre og bygninger med en viktig
  allmenn/ offentlig funksjon.
 • Skilt på eller over gesims tillates ikke. Unntak kan gis ved Bragernes og Strømsø torg for skilt med særlig god kvalitet i utformingen.
 • Uthengtskilt kan stikke maksimalt 1 meter ut fra fasadeliv. Avstand fra fortau/ bakke til skiltets underkant skal være minimum 2,65 meter.
 • Hvor det er flere virksomheter skal virksomhetskiltene samles og utformingen samordnes.

4.3 Reklame:

 • Reklame på vegg skal være plassert under bygningens 3. etasje og med klar avstand fra flatens ytterkanter.
  Unntak kan gis for reklame malt direkte på vegg. Reklame tillates ikke over gesims eller på markiser.
 • Reklametavler og frittstående reklameinnretninger kan bare oppføres etter samlet plan for plasseringer i hele kommunen. Samlet plan utarbeides av den enkelte reklameformidler/ tiltakshaver og godkjennes av det faste utvalget for plansaker/ teknisk hovedutvalg.

4.4 Kommunen kan kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et avgrenset område. Dette gjelder spesielt:

 • Når omfanget og typen av eksisterende skilt og reklame på bygningen/ eiendommen tilsier en opprydding.
 • Ved nybygging.
 • Ved oppføring av frittstående skilt- eller reklameinnretninger.

4.5 Løsfotskilt eller -reklame tillates ikke. Unntak gis i gågater, der ett frittstående skilt pr. virksomhet kan tillates i nærmere angitte soner. Størrelse, utforming og plassering skal avklares med kommunen.

4.6 Flagg, bannere, vimpler o.l. tillates bare brukt i forbindelse med spesielle markeringer eller arrangement.
Utforming og plassering skal avklares med kommunen, tillatelse gis kun for et nærmere begrenset tidsrom.

5. Utforming av tiltaket

5.1 Skilt skal ha en utforming som er god i seg selv og tilpasset bygningenes arkitektur og områdets egenart.

 • Transparente løsninger, dvs. frittstående eller påmalte bokstaver, konturskårne logoer o.l., anbefales.
 • Sammenhengende horisontale bånd av plateskilt eller lyskasser tillates ikke.
 • Lyskasser skal utformes med tett front, der bare bokstavene/ logoen lyser. Lyskassen skal fremstå som en integrert del av fasaden.
 • Bakgrunnsfargen på plateskilt og lyskasser skal være nøytral og neddempet.
 • Blinkende og/eller skiftende skilt eller reklame tillates ikke.

5.2 Det skal tilstrebes en ensartet belysning og utførelse på skiltene på samme bygning eller bygningsrekke.

5.3 Folie på vinduer tillates ved transparente løsninger eller ved løsninger der mindre enn 1/3 av vindusflaten blir overdekket.
Der avblending av vindu er nødvendig, skal en slik avblending ikke brukes til reklame eller profilering av virksomhet.

5.4 Skilt og reklame skal underordne seg rammene som bygningen og området gir og ikke virke dominerende.

6. Vedlikehold og teknisk utførelse

6.1 Skilt og reklameinnretninger må tilfredsstille kravene til mekaniske påkjenninger, og de må vedlikeholdes. Løse plakatrester skal snarest mulig overklistres eller fjernes.
Belysningsarrangement som ikke fungerer fullt ut, skal slukkes inntil vedlikehold er utført.
Tavler som ikke er i bruk skal rengjøres eller fjernes. Stativer som ikke er i bruk skal fjernes.

7. Pålegg om fjerning eller endring

7.1 Kommunen kan gi pålegg om fjerning eller endring av skilt- og reklameinnretninger i hht. plan- og bygningslovens § 107